رابطۀ هوش فرهنگی و عملکرد فردی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

 
هوش فرهنگی یکی از کاراترین ابزارها برای انجام اثربخش وظایف در محیط‌های متنوع و ناهمگونی است که به فرد امکان انجام وظیفه در موقعیت‌های چندفرهنگی را به‌طور اثربخش می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی میزان تأثیر این متغیر بر عملکرد کارکنان بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از بُعد جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری، 109 نفر و تعداد نمونه 90 نفر از کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بودند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌های عملکرد فردی و هوش فرهنگی بود. روایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه را 10 نفر از استادان متخصص تأیید شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای عملکرد فردی 74/0 و برای هوش فرهنگی 66/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل آماری از آزمون‌های کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش فرهنگی و عملکرد فردی و همچنین بین سه بُعد از چهار بُعد هوش فرهنگی (استراتژی، انگیزش و رفتار) و عملکرد فردی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و اولویت ابعاد هوش فرهنگی کارکنان، دانش، انگیزش، رفتار و استراتژی است. همچنین، میزان هوش فرهنگی و هر چهار بُعد آن و عملکرد کارکنان در حد مطلوبی قرار داشت.

کلیدواژه‌ها


1. افکانه، محمد (1389). بررسی ارتباط هوش فرهنگی و عملکرد فردی در کارکنان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شاهد، ص 25-1.
2. جان‌نثاراحمدی، هدی؛ فیاضی، مرجان (1385). «هوش فرهنگی: نیاز مدیران در قرن تنوع»، ماهنامۀ تدبیر، ش 172، ص 43-41.
3. خاکپور، عباس (1383). بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی (وظیفه‌ای و زمینه‌ای) مدیران مدارس شهر همدان در سال تحصیلی 83-1382، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ص 87-1.
4. دلارام، طوبی (1387). «بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای مدیران (مورد مطالعه: شعب بانک اقتصاد نوین استان تهران)»، نشریۀ علمی- پژوهشی مدیریت فردا، سال هشتم، ش 22، ص 78-67.
5. رحمانی، زین‌العابدین؛ تهرانی‌پور، رضا (1388). «هوش فرهنگی؛ نیاز مدیران امروز»، نشریۀ صنعت خودرو، ش 127، ص 8-6.
6. زردشتیان، شیرین؛ غلامی ترکسلویه، سجاد؛ عیدی‌پور،کامران؛ کرد، نوشین؛ بخیت، معصومه (1394). «رابطۀ بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان فارس»، نشریۀ مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دورۀ 2، ش 5، ص 78-71.
7. شتابان، سحر؛ پور موسوی، سید موسی؛ رضایی، علی‌اکبر (1395). «بررسی مؤلفه‌های تأثیر بر ارتقای هوش فرهنگی مدیران شهری مطالعۀ موردی (منطقۀ ده شهرداری تهران)»،فصلنامۀ مطالعات مدیریت شهری، دورۀ 8، ش 26، ص 70-57.
8. صائم، مهدی؛ رضوانی، محمدحسین؛ شیخ؛ رضا (1395). «ارزیابی و رتبه‌بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تکنیک تاپسیس فازی»، مدیریت منابع انسانی در ورزش، دورۀ 4، ش 1، ص 111-101.
9. عباسعلی‌زاده، منصوره؛ نائیجی، محمدجواد (1386). «هوش فرهنگی: سازگاری با ناهمگون‌ها»، ماهنامۀ تدبیر، ش 181، ص 23-20.
10. فیضی، سمیرا (1389). مقایسۀ هوش فرهنگی داوطلبان ورزشی دختر و پسر دهمین المپیاد فرهنگی ورزشی،پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 105-1.
11. کاظمی، معصومه (1387). بررسی ارتباط هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان جامعۀ المصطفی العالمیه،پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 153-1.
12. گریفین، مورهد (1375). رفتار سازمانی، ترجمۀ سید مهدی الوانی، و غلامرضا معمارزاده، تهران: مروارید، ص 37-23.
13. من‌آل‌آقا، میترا (1387). ارائۀ راهکارهایی برای ارتقای هوش فرهنگی مدیران دولتی دست‌اندرکار در امور بین‌الملل، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، ص 100-1.
14. نظری، رسول؛ سهرابی، زهرا؛ احسانی، محمد (1395). «رابطۀ بین مهارت‌های ارتباطی با هوش فرهنگی و نقش آن در طبقه‌بندی مدیران سازمان‌های ورزشی و ارائۀ مدل»، مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی، سال هشتم، ش 38، ص 34-17.
15. هراتی، محسن؛ فهیم دوین، حسن؛ کشتی‌دار، محمد (1395). «نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارت‌های ارتباطی در رابطۀ بامدیریت ارتباط با مشتری»، نشریۀ مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، سال سوم، ش 11، ص 35-27.
16. Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C. (2006). "Personality Correlates of the Four-Factor Model of Cultural Intelligence". Group & Organization Management. Vol. 31, No. 1. pp: 100-123.
17. Borman, W.C., Hanson, M.A., Hedge, J.W. (1997). "Personnel Selection. Annual Review of Psychology". Vol. 48. Pp: 299-337.
18. Earley P.C., & Ang, S. (2004). "Cultural Intelligence: indivisual interactions across cultures Stanford". California; Stanfors Business Books. pp: 1-312.
19. Earley, P.C. & Mosakowski, E. (2004). "Cultural intelligence .Harvard Business Review". Vol. 82, No. 10. pp: 139-146.
20. Earley, P.C. & Peterson, R. (2004). "The Elusive Cultural Chameleon: Cultural Intelligence as a New Approach to Intercultural Training for the Global Manager". Academy of Management Learning and Education. Vol. 3, No. 1. pp: 99-126.
21. Imai, L., & Gelfand, M.J. (2010). "The culturally intelligent negotiator: The impact of cultural intelligence (CQ) on negotiation sequences and outcomes. Organizational Behavior and Human Decision Processes". Vol. 112, No. 2. pp: 83-98.
22. Lugo, Maria. (2007). "An examination of cultural and emotional intelligences in the development of global transformational leadership skills". ProQuest. pp: 1-110.
23. Peterson, Brooks. (2004). "Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures".Yurmouth, ME. Inter-cultural Press. PP: 5-10