نویسنده = �������������� �������� ����������
چالش‌های فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در مراحل‌مختلف‌زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

جمال الدین شریعتی؛ رحیم خسرومنش؛ آمنه اسدالهی


شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

جمال الدین شریعتی؛ جبار سیف پناهی شعبانی؛ رحیم خسرومنش