نویسنده = ������������ ����������
الگوى جانشین‌پرورى منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 833-849

جواد کریمی؛ فرشته محمدی؛ ابوالفضل بجانی؛ فرشاد امامی


طراحی مدل حمایت از حقوق مالکیت فکری در ورزش ایران

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 903-922

هلنا خسروی؛ فرشاد امامی؛ محسن اسمعیلی؛ سید عماد حسینی


مدل پارادیمی توسعة سرمایه گذاری در ورزش

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 759-788

ابوالفضل امامی؛ فرشاد امامی؛ مصطفی افشاری