نویسنده = ������ �������������� ������ ������
طراحی الگوی ملی مدیریت استعدادیابی ورزشی با اولویت رشته‌های مدال‌آور (مطالعۀ موردی کشتی)

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 817-832

مریم رک رک؛ عزت اله شاه منصوری؛ حمید فروغی پور