نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی الگوی ملی مدیریت استعدادیابی ورزشی با اولویت رشته‌های مدال‌آور بود. این پژوهش از لحاظ روش از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری شامل صاحب‌نظران عرصۀ ورزش کشتی بود که از میان آنها تعداد 199 نفر به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که 5 بعد و 55 سؤال داشت. برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شد. برای تعیین ضریب نسبی روایی محتوا، از نظرهای 9 نفر از متخصصان و کارشناسان رشتۀ کشتی استفاده شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به‌دست آمد. برای بررسی برازش مدل مفهومی مدیریت استعداد در ورزش کشتی، از مدل معادلات ساختاری، با استفاده از نرم‌افزارهای اس پی اس اس نسخۀ 25 و R نسخۀ 3.6.1 بسته‌های (Semplot, lavaan) استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مدل مفهومی تدوین‌شده برای بررسی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت استعداد ورزش کشتی از برازش لازم برخوردار است. سه مؤلفه که بیشترین نقش را در فرایند مدیریت استعدادیابی داشتند، به‌ترتیب عبارت‌اند از: استعدادیابی، استعدادپروری، استعدادداری، و عوامل مداخله‌گر مزاحم بیشترین بار عاملی منفی در مدیریت استعدادیابی را دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a National Model for Sports Talent Management with priority of Medal-Winning Fields (Case Study of Wrestling)

نویسندگان [English]

  • Maryam Rok rok 1
  • Ezatollah Shahmansouri 2
  • Hamid Foroghipour 3

1 Ph.D. Student of Sport Management, Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

2 Assistance professor of Sport Management, Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

3 Assistance professor of Sport Management, Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a national model of sports talent management with priority of medal-winning fields (Case study of wrestling). This research is applied descriptive-survey. The statistical population included the experts in the field of wrestling and 199 people were purposefully selected as sample. Data gathering tool was a structured questionnaire with five dimensions and 55 questions. Two indexes of content validity were used to evaluate the validity of the questionnaire. To determine the relative coefficient of content validity, the opinions of nine wrestling experts were examined. The reliability was obtained through Cronbach's alpha. Structural equation modeling using SPSS software version 25 and R software version 3.6.1 (Semplot, lavaan) was used to check the fit of the conceptual model of sports talent management. The results of confirmatory factor analysis showed that the conceptual model developed for exploring the dimensions and components of wrestling sport talent management was fit and each of the components of these dimensions had a significant factor load. The three components that played the most roles in the talent management process were talent identification, talent development, and talent retention. The interfering factors had the most negative factor load in talent management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Development
  • Talent Retention
  • Talent Identification
  • Talent Management Results
  • Interfering Factors
  • Wrestling
  • Talent Model
1 .Filips, R, Raper,S.. (2009). Global talent management: Literature review, integrative framework, and; research, suggestions for further. Journal of World Business, 45, 122–133.
2  .Khodayari, A, Ghasemi, Hamid, Babai Jafari, M, Asgari, Bahman, Babai jafari, A. Investigating the continuation of the championship of Iranian junior and junior medalists in the adult age category from the perspective of managers and coaches, two chapters of sports management and development 17.2014. (In Persian).
3 Nazari, F, Yoosefi, B, Ayd, H. Comparison and prioritization of quality of sports talent development system from the perspective of stakeholders, Quarterly Journal of Sports Management and Development.2016. (In Persian).
4 .Hossaini,Shahoo, Hamidi, M, Ghorbaniyan Rajabi, A,Sajadi. Identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats of talent search in the championship sport of the Islamic Republic of Iran and the difficulties and challenges facing it, Sports Management, No. 17. 2013. (In Persian).
5 .Noori, M, Sadeghi, R. Smart model design in identifying volleyball talent through fuzzy logic based on the main criteria and weight resulting from the analytical process, Advanced Sports Technology Magazine, 2017. (In Persian).
6  .Rommers, N, Rössler, R. Innate talent in sport: from theoretical concept to complex reality – comment on Baker & Wattie, Current Issues in Sport Science 4.2019.
7  .Baker, J., & Wattie, N Innate talent in sport: Separating myth from reality. Current Issues in Sport Science (CISS). . (2018).
8  .Ramezani nejad, R, Ashkani, Gohar rostami, H. Designing a Model of Sports Path and Job Transition in Professional Wrestlers ”, Applied Research in Sports Management, Vol. 7, No. 4.2018. (In Persian).
9 Noosh abadi, F, Khadem, M, Sadegh niya, R. Talent Management and Preservation of Talented Human Resources: A Case Study at Kashan University of Medical Sciences, Journal of Natural and Social Sciences, 2013. (In Persian).
10 .Salehi Sedghiyani, J, Shams, H, Makhsosi, A. Talent Management; Concepts and Models, Quarterly Journal of Human Resource Studies, Fifth Year, No. 18.2015. (In Persian).
11 .Asadi,N, Godarzi,M,Sajadi, N, Ali doost ghafarokhi, A. Investigating Barriers to Talent Search in Iranian Sports, New Approaches in Sports Management, Volume 5, Number 18. 2017. (In Persian).
12 .Khodayari, A, Rahimi, E, Hazrati poor, B. Examining some indicators of wrestling talent from the perspective of top Iranian coaches ", Journal of Sports Science Quarterly / Fourth Year, No. 10. 2015. (In Persian).
13 .Ghasem zadeh Mirkalai, E, Razavi, M, Amir Nezad, S. Investigating the Factors Affecting the Talent Development of Iranian Athletics Athletes, Two Quarterly Journal of Research in Sports Management and Motor Behavior, Fifth Year (thirteen consecutive), No. 10.2013. (In Persian).
14 .Godarzvand chagini, M, Chirani, E, Moghadam, H, Ghanea, F, Moradi, M.(2017) Investigating the Relationship between Talent Management on Organizational Performance, Productivity Management, Volume 10, Number 38. (In Persian).
15  Colings, D .Integrating global mobility and global talent management: Exploring the challenges and strategic opportunities, Journal of World Business. (2014).
16  . Barbo,U. Diaconescu,D,(2018).Talent Management in Sport Organization, Journal of Sport and Kinetic Movement, (2018) Vol. I, No. 31
 17  .Carlos E.B. Gonçalves, Luís M.L. Rama, and António B. Figueiredo. Talent Identification and Specialization in Sport:An Overview of Some Unanswered Questions, International journal of sports physiology and performance. (2012)
18  .Mcdonell, A, Collings, D, Mellahi, K. Talent management: a systematic review and future prospects, European J. International Management, (2017), Vol. 11, No
19 .Ardakani et al. (2015), Theoretical and Commercial Foundations and Talent Identification and Succession Management Programs, Tehran, Industrial Management Organization. (In Persian).
20 . Rezaei, Mosayb, Khodayari, Abbas (2017) .Determining some indicators of snowboarding talent search from the perspective of Iranian coaches, the first national conference on sports science developments in the field of health, prevention and championship. (In Persian).
21 .Farahani, Ibrahim, Naderi, Khorshid; Aliki, Fahmiyeh (2016). Investigating the effect of talent management and organizational succession management (Case study: managers of Mohaghegh Ardabili University), human resource management development and support. (In Persian).
  22 .Rahimi, Zohreh; Adli, Fariba; Waziri, Mozhdeh (2016). Comparison of the current situation of succession planning and talent management with its optimal situation in the higher education system, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 72. (In Persian).