نویسنده = هنری، حبیب
تعداد مقالات: 2
1. کاوش موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در توسعه ورزش

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 121-138

حبیب هنری؛ علی خزایی


2. شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 599-616

محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده