نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

کشور با مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی و عدم انطباق آن با ساختارهای حاکم بر دنیا در حوزه‌های مختلف رو‌به‌روست. درک این محدودیت‌هاست در ورزش نیز وجود دارد که اهمیت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را روشن می‌کند. لذا هدف از پژوهش حاضر، کاوش موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در توسعه ورزش بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه متخصصین دارای سابقه تدریس دانشگاهی و حوزه اقتصاد ورزش، متخصصین و مسئولین ورزش در سراسر کشور که تعداد آنها شامل 160نفر بود. روش نمونه‌گیری این پژوهش هدفمند بود و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته‌ استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین مدیریت ورزشی تایید گردید. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 89% بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از مقدار شاخص KMO و آزمون بارتلت و جهت تفسیر بارهای عاملی گویه‌ها از ماتریس همبستگی و نرم‌افزار SPSS 20 و AMOS استفاده شد. یافته‌های مدل پژوهش نشان داد که در بین موانع اجرای اقتصاد مقاومتی بعد ضعف عوامل حقوقی و قانونی (84%) بیشترین تاثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌گردد که مراجع قانون‌گذار با وضع قوانین و مقررات به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در ورزش کمک نمانید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explore the barriers to economic performance in sports development

نویسندگان [English]

 • habib honari 1
 • ali khazaei 2

1 1. Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 M.Sc. Of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to explore barriers to resistance economic in sport development from sports professionals' view point. The study population included 160 professionals and experts and sports officials across the country who have a resume of university teaching or experience in sport economy. Finally, the number of not distorted returned questionnaires was 143. The sampling method was purposeful in this research. the research instrument was a researcher-made questionnaire (based on the identified factors of the qualitative section). The validity of the questionnaire is formal and content reliability was confirmed by 10 sport management experts by reliability coefficient was Cronbach’s alpha 89%. To analyze the research data SPSS 20 software in significance level (0% 05˃ p) and AMOS software were used. The descriptive statistics of mean and standard deviation and inferential statistics after analyzing data distribution and KMO and Bartlett’s test and to interpret the factor loads of the items the correlation matrix was used. The results of structural equation modeling showed that the challenges and barriers to implementation resistance economy the factor of "weakness of legal and legal factors" (84%). It has the greatest impact and "disregard of documents upstream" (58%) have the least impact. According to the results of the research, it is suggested that the legislator's authorities do not help with the implementation of the rules of the law and the implementation of the resistance economy in sport.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistance Economics
 • Sports economics
 • Sports Development
 • Sports Experts
 • Barriers
 1. Alidoost Ghahfarkhi I. Analysis of the obstacles to the implementation of the general policies of Article 44 in the professional sports of the Islamic Republic of Iran. PhD thesis, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran. 2010. Pp- 12-33. (In Persian).
 2. Abdoli B. Psychosocial foundations of physical education and sports. Bamdad Ketab Publications, Fifth Edition. 2014: p- 25-30 (In Persian).
 3. Malakoutian, M. Sport and Politics. Politics Quarterly: Journal of Faculty of Law and Political Science. 2009.
 4. Seyf A M, Rahi dahghi m, morshedi b. Resistance economics and resistance banking. Publications of the National Defense University. First Edition.2015, pp-20-53. (In Persian).
 5. Mehrabani V. Iran's economic sanctions, their background and consequences, political-economic information. Economic journal, two monthly review and economic policies, 2015. No. 299: pp- 104-105. (In Persian).
 6. Vakil A S, Eskandari A A. Establishment of a national sports arbitration body in the light of the position of arbitrators in resolving sports disputes, Journal of Sport and Youth Studies. 2016, No. 31: pp- 193-205. (In Persian).
 7. Gorse SA, Chadwick SI. The prevalence of corruption in international sport. Report Gambling Association. 2011 Nov; 11.
 8. Ahmadi A, Mohammadzadeh, H, Tartibian, B. Investigating the existing obstacles and problems in the privatization of sports from the point of view of the owners of private clubs in Urmia, Proceedings of the First National Conference on City and Sports, Physical training of Tehran Municipality. 2006, pp. 6-7. (In Persian).
 9. Gohar Rostami H R, Koozehchian H, Amiri M, Honari, H. Typology of stakeholders and strategic management of sports in the system.­ Sports Management Studies. 2012. 5(19): pp-959-971. (In Persian).

10. Qalibaf M B. Strategic view of the sports system in the country from the program of progress and justice. Negarestan Publishing. 2010. P-3 (In Persian).

11. Jalili H, Jamshid Lou R, Haji Khani A. Manpower productivity analysis in the industrial sector with a resistance economy approach, Quarterly Journal of Industrial Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sanandaj Branch. 2017, 12(41): pp- 119-132. (In Persian).

12. Askarian F, Asgharpour H, Roghayeh S. Competitive, structural and national changes in the export of sports goods in Iran, Journal of Sports Management and Motor Behavior. 2016. 12(23): pp-15-26. (In Persian).

13. Zirak M. Pathology of the risk of Iran's economy based on the general policies of the resistance economy, economic journal, two monthly review and economic policies. 2015. No.10, 9. Pp: 47-76. . (In Persian).

14. Membini Y, Ramezanpour I, Moradi M. Resistance Economy Strategies for Overcoming Sanctions (Case Study: Islamic Republic of Iran), International Economic Conference on Sanctions, Mazandaran. 2013: pp- 30-46. (In Persian).

15. Ahmadi A. Existing Obstacles and Problems of Privatization of Sports Field From The Point of View of Club Owners And Private Sports Centers of Urmia City, Master Thesis, Urmia University. 2006. Pp. 39-88. (In Persian).

16. Seyf A M. The proposed model of the resistance economy of the Islamic Republic of Iran (based on the view of the Supreme Leader), Journal of Security Research. 2012, 5(16): Pp- 5-22. (In Persian).

17. Dehghani Shabani Z, Afarinesh Far S. Analysis of the impact of business on attracting foreign direct investment in Iran and several selected countries, Iranian journal of economic research. 2015. 20(62): Pp- 1-30. (In Persian).

18. Milani J. Economic strength and national self-esteem, opportunities and challenges in its realization. Economic journal, two monthly review and economic policies, 2015. No. 7&8: pp- 5-22. (In Persian).

19. Bagheri R, Booali H, Avazpour K, Pahlevani HA, Deris K. Comparing Export and Import Sport Goods in Iran in 2014 to Implement Resistive Economics. European Online Journal of Natural and Social Sciences. 2016 Apr 13; 5(2): pp-253.

20. Williams B, Onsman A, Brown T. Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Australasian Journal of Paramedicine. 2010 Aug 2; 8(3): pp-65-84.

21. Leech NL, Barrett KC, Morgan GA. SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. Psychology Press; 2005: p 85.

22. Kazemnejad A, Heidari M R, Noruzzadeh R. Statistical methods in health care and the use of SPSS in data analysis. Publications of the Society. Tehran.2011: (In Persian).

23. Amiri, M. Explain and prioritize the obstacles facing privatization and the participation of the private sector in the development of sports. Journal of sport management. 2013, 5(4): pp- 83-106. (In Persian).

24. Mohammadi Moghani H, Kashef S M, Honari H, Gharakhani H. Factor analysis of the political role of the government in implementing the policy of privatization of the sports industry. New Trends in Sports Management. 2016. 4(13): Pp- 61-72. (In Persian).

25. Padash D, Sultan Hosseini M, Khabiri M, Fathi S. Determining and prioritizing management and executive factors affecting the privatization of sports clubs using AHP method. International Conference on Science and Football, National Football Academy, Tehran. 2009. Pp-16-20. (In Persian).

26. Afsay, A. investigating the managerial obstacles of privatization of the clubs of the country's professional football league. Master Thesis, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Mobarakeh Branch, Isfahan. 2012. Pp- 24-56. (In Persian).

27. Keshvarz l, Alidoost Ghahfarkhi I, Molajafari A. Effect of transfer of public sport facilities to the private sector on the development of sports in Tehran, sport Physiological & management investigating. 2012. 2: pp-87-98. (In Persian).

28. Alipour Z. Privatization activities in Iran are past, present and future, Proceedings of the National Conference on the Policies of Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Tehran. 2006. Pp- 263-283. (In Persian).