نویسنده = ���������� ��������������
اثر مداخله آموزشی مهارت های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

حمیدرضا میرصفیان؛ اسماعیل امیری؛ احمدعلی آصفی