نویسنده = �������� �������������� ��������
فراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 511-537

محمد کشتی دار؛ احمد نظری ترشیزی؛ رضا حیدری