نویسنده = �������������� ��������
بازشناسی و مدل‌سازی حوزه‌ها و زیرساخت‌های حقوق تجارت در ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 483-520

ژاله معماری؛ مهسا سعادتی؛ فرشته دهقانی


بازشناسی حوزه‌ها و زیرساخت‌های صنعت ورزش ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 627-645

ملیحه سادات آقایی شهری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی