نویسنده = ������������������ ��������
اثر بودجه بر مشارکت ورزشی در ایران: رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1215-1233

سعید خانمرادی؛ شیرین زردشتیان؛ شهرام فتاحی؛ جف دیکسون


اثر سرمایۀ فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی تصمیم‌گیری در پژوهشگاه علوم ورزشی ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 565-549

شیرین زردشتیان؛ سعید خانمرادی؛ نازنین راسخ


آسیب‌شناسی راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزۀ ورزش براساس مدل SWOT

دوره 8، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 891-905

همایون عباسی؛ سعید خانمرادی؛ حسین عیدی