نویسنده = �������������� ���������� ��������
رابطۀ بین مالکیت روان‌شناختی و رفتار انحرافی در دبیران تربیت بدنی

دوره 8، شماره 5، دی 1395، صفحه 695-707

فریبرز رحیم نیا؛ حامد خراسانی طرقی