نویسنده = ���������� ��������
مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

وحید نظری؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام فرزان


برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 47-65

مجتبی رئیسی؛ عماد حسینی؛ مهدی طالب پور؛ وحید نظری