برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه غیرانتفاعی شمال

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این پژوهش برازش معادلة رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان­های ورزشی کشور برای تعیین تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی است. جامعة آماری تحقیق، تمام مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، هیأت اجرایی کمیتة ملی المپیک، مدیران ستادی آکادمی ملی المپیک و هیأت رئیسة فدراسیون­ های برتر ورزشی بود که حجم نمونه تمام ­شمار و برابر با حجم جامعه (150 نفر) تعیین شد. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. روایی محتوایی ابزار تحقیق با مطالعة مبانی نظری تحقیق و با استفاده از نظر استادان و متخصصان لحاظ شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة مدیریت دانش (88/0=α) و اثربخشی سازمانی (83/0=α) محاسبه شد. برای تجزیه ­و تحلیل داده­ ها از روش آمار توصیفی  و استنباطی استفاده شد. بین مدیریت دانش و فرایندهای آن با اثربخشی سازمانی در سازمان­های ورزشی کشور رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و از بین فرایندها انتقال دانش بیشترین ضریب همبستگی و ثبت و ضبط دانش کمترین ضریب همبستگی را با اثربخشی سازمانی نشان دادند (86/0=r، 01/0=p). همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که 756/0 درصد از واریانس اثربخشی سازمانی مربوط به فرایندهای مدیریت دانش است (01/0P< ، 756/0=R2) و به­ ترتیب به­ کارگیری دانش، ثبت و ضبط و کسب دانش و انتقال دانش بیشترین اهمیت را در پیش­بینی تغییرات اثربخشی سازمانی دارند (01/0P< ). براساس یافته­ های پژوهش، طراحی ساختار دانش­ مدار در تمام سطوح سازمان­های ورزشی کشور در بهبود وضعیت اثربخشی این سازمان­ها مؤثر خواهد بود و در این راستا مدیران ستادی به­ عنوان تولیدکنندگان و سرمایه ­های ملی دانشی نقش مهمی برعهده دارند.

کلیدواژه‌ها


 
1. حقی، معصومه. (1382). "اثربخشی سازمانی". ماهنامة علمی، فنی و تخصصی مهارت، شماره 48، صص: 45 – 42.
2. خوش سیما، غلامرضا. فلاح، حمیدرضا. ابراهیمی­ نژاد، مهدی. (1389). "بررسی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش". فصلنامة مدیریت صنعتی، شمارة 10، صص: 47 – 25.
3. رضاییان فردویی، صدیقه. قاضی­ نوری، سیدسپهر. (1389). "مدل­ یابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم­های مدیریت دانش". فصلنامة علمی – پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال سوم، شمارة 2، صص: 80 – 65.
4. رنجبر، وحید. (1388). "بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطة آن با اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران اتاق بازرگانی ایران". پایان­ نامة کارشناسی­ ارشد، دانشکدة مدیریت دانشگاه شهید بهشتی. صص: 147-1.
5. کاظمی ­نژاد، نوشین و همکاران. (1389). "ارزیابی وضعیت موجود مدیریت دانش براساس مدل ساختمان مدیریت دانش". فصلنامة تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، شمارة 23، صص: 64 – 55.
6. کوزه­ چیان و همکاران. (1389). "رابطة بین ساختار کارآفرینانه و اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران". مدیریت ورزشی، پاییز 1389، شمارة 6، صص: 27 – 5.
7. نقوی، میرعلی. و همکاران. (1389). "فرهنگ و استراتژی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی: با نگاهی بر مدیریت دانش". چشم­ انداز مدیریت دولتی، شمارة 1، صص: 8 – 2.
8. Bhatti, W. Z. Zaheer, A. Rehman, K. (2011). “The effect of knowledge management practices on organizational performance: a conceptual study”. African journal of business management, Vol 5 (7). No. 4, PP: 2847-2853.
9. Chin Tsai, Ch. (2009). “A study of the correlations between the knowledge management and the administrativeeffectiveness of general affairs office in the elementary schools in Taoyuan County”. Master's thesis "this tehsis had been viewed 402 times. Download 0 times, department grad – education. Page count, 156.
10. Gold, A. H. Malhotra, A. and Segars, A. H. (2001). “Knowledge management: an organizational capabilities perspectives”. Journal of management information systems, Vol. 18, No. 1, PP: 185-214.
11. Kermani alghoreyshi, MR. (2006). “Feasibility study of estabilishing dimensions of knowledge management in industries”. (thesis). Isfahan: university of Khorasgan.PP:1-220.
12. Malhotra, Y. (2005). “Integrating knowledge management technologies in organizational business processes: getting real enterprises to deliver real business performance”. Journal of knowledge management. Vol. 9, No. 1, PP: 7-28.
13. Mills, M. A. Smith, T. A. (2011). “Knowldege management and organizational performance: a decomposed view”. Journal of knowledge management j, Vol. 15, No. 1, PP: 156-171.
14. Ming, Pi. S. Liao, H. L. Liu, S. H. Peng, S. Y. (2011). “Using knowledge management systems to cooperative learning”. Advanced materials research. Vol. 187. PP: 416-421.
15. O'Reilly, N. O. Knigh, P. (2007). “Knowledge management best practices in national sport organizations”. International journal of sport management and marketing Issue, Vol. 2, No. 3, PP: 264-280.
16. Revilla, E. Rodriguez, B. Prieto, P. (2009). “Information technology as knowledge management enabler in product development”. European journal of innovation management. Vol. 12, No. 3, PP: 346-363.
17. Smith, A. T. Mills, M. A. (2010). “Exploring the imapct of knowledge management capabilities on organizational effectiveness”. International conference on information.
18. Supyenyong, V. Swierczek, F. V. (2011). “Knowledge management process and organizational performance in SMNEs”. International journal of knowledge management (IJKM). Vol. 7, No. 2, PP: 1-21.
19. sue Halbwirth. Kristine Toohey (2001). “The olympic games and knowledge management: a case study of the Sydney organizing committee of the olympic games”. European sport management quarterly, Vol. 1, Issue 2, PP: 91-111.
20. Wenhui, H. Zhen, ZH (2011). “Innovation of management model of sport event based on knowledge management”. 978-1-5477-9358-4/11///26.00//2011 IEEE.
21. Wu. W.W. Lee, Y. (2007). “Selecting knowledge management strategies by suing analytic network process”. Expert system with applications, www.sciencedirect.com. Vol. 32, No. 2, PP: 841-847.
22. Zheng, W. Yang, B. McLean, N, G. (2010). “Linking organizational culture, structure, strategy and organizational effectiveness: mediating role of knowledge management”. Journal of business research. Vol. 63, No. 7, PP: 763-771.