نویسنده = ������������ ����������
بررسی تأثیر درس‌پژوهی بر انگیزۀ تدریس و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی شهرستان پیرانشهر

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-168

چیمن مصطفی نژاد؛ عثمان سواره؛ فاروق خاکزاد؛ زینب اکبرزاده


رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 335-349

میر حسن سیدعامری؛ عثمان سواره؛ لقمان ابراهیمی