نویسنده = ������������ ������ ����������
طراحی مدل مؤثر کنترل استراتژیک در سازمان‌های ورزشی ایران: با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 223-240

شمس الدین رضائی؛ امیرحسین منظمی


بررسی موانع توسعۀ روابط متقابل باشگاه‌های فوتبال و سازمان صداوسیما در ایران

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 189-206

شمس الدین رضائی؛ مجتبی امیری؛ هاشم کوزه چیان