طراحی مدل مؤثر کنترل استراتژیک در سازمان‌های ورزشی ایران: با رویکرد داده‌بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل مؤثّر کنترل استراتژیک برای سازمان‌ها و فدراسیون‌های ورزشی ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد‌ه‌ها، مطالعة اسناد بالادستی و مصاحبه‌های عمیق و باز با 28 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی 87% به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسة مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل تدوین مشارکتی، عوامل محیط بیرونی، عوامل فضای سازمانی، عوامل تعهد اجرایی برای کنترل استراتژیک، عوامل آموزش و یادگیری، عوامل اصلاح فرهنگ، عوامل مدیریت تغییر و استقرار مدل کنترل استراتژیک به‌عنوان مؤلفه‌های مؤثّر در کنترل استراتژیک سازمان‌های ورزشی ایران شناسایی و استخراج گردید. سازمان‌های ورزشی با پیاده‌سازی گام به گام این مکانیزم می‌توانند سیستم‌های کنترل، پاسخگویی و واکنش مناسب به تغییرات محیطی، تفکر سیستمی و عملکرد سازمان را بهبود و برنامه‎های راهبردی را در مرحلة عملیات کنترل نمایند.

کلیدواژه‌ها


 1. Rezaei Sh. Fundamentals of Sports Organizations Management. Ilam University Publications, 1th Edition. (2018); pp: 143-156. (in Persian)
 2. Arabi S, Chavishi D. A Study of Relationship between Strategic Control Style and Performance of Holding Companies Listed inTehran Stock Exchange. Journal of Strategic Management Studies. (2010); (1): 7-26. (in Persian)
 3. Nikokar GH, Ghorbanizadeh V, Esfahai A.N. Designing and explaining the strategic management model of cultural organizations of the country. Management & Achievement. (2010); 17(41): 185-208. (in Persian)
 4. David F.R. Strategic management Concepts and Cases. 13th edition, publishing as Prentice Hal, New Jersey, USA. (2011); PP: 36-61.
 5. Amini M.T, Seyadat S, Pirali A.R.. Harrison strategic control model implemented in the retail industry (Case study: Large food stores and consumer Shiraz). Strategic management researches. (2017); 22(63): 63-83. (in Persian)
 6. Kaplan R., Norton D. Implementation Achievement: Connecting Strategy to Operate to Achieve Competitive Advantage. Translation by Mohammad Reza Atefi, Tehran, Nab Publishing. (2009); pp: 32-34. (in Persian)
 7. Ayatollahi O, Zargaran F. A Review of Strategic Control. The first conference of Management, Accounting and Economy in Iran. (2017); pp: 1-12. (in Persian)
 8. Huikku J, Karjalainen J, Seppälä T. The dynamism of pre-decision controls in the appraisal of strategic investments, The British Accounting Review. (2018). Doi: 10.1016/j.bar.2018.04.002.
 9. Greve J. The impact of society on management control systems. Scandinavian Journal of Management. (2017); http://dx.doi.org/10.1016/j.scaman.2017.08.002.
 10. Rwara J. Strategic control practices in the power generation. Transmissions & distribution industry, Ph.D thesis, University of Nairobi (2011); PP: 45-53.
 11. Vik p. Strategy use on the Ruff Figural Fluency. The Clinical Neuropsychologist, (2013); 27(3): 470-484.
 12. Ferkins L, Shibury D.. Developing board strategic capability in sport organization the national _ regional governing, (2010); PP: 21-29.
 13. Naderian M, Hosseini S.M.. Skills and technical’s abilities for sport managers, sport management and movement sciences. (2012); 1(2): 11-17. (in Persian)
 14. Craciun L, Gîrboveanu S, Ogarca R. Strategic control and the performance measurement system. Strategic management, (2018); 1(2): 189-194.
 15. Meissner Ph,  Torsten W. The effect of cognitive diversity on the illusion of control bias in strategic decisions: An experimental investigation. European Management Journal. (2016); http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2016.12.004.
 16. Lorange P. Considerations in implementing strategic control, business strategy. (2008); 4(4): 27.
 17. Callaway S.K, Jagani S.B. The impact of banks entrepreneurial orientation on strategic control systems. American journal of business.  (2015); 30(1): 49-71.
 18. Brown Ch, Jennifer W, Ruth G. Sport management internships: Recommendations for improving upon experiential learning, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. (2018); (22): 75–81.
 19. Ng A.W, Tang W. Regulatory risks and strategic control in the global financial center of china, the political Economy o Chinese Finance. (2016); PP: 243-270. 
 20. Lee J, Kang C.K. The effect of corporate Transparency on Business Performance: A Comparative Study Korean Chaebols. (2009); p: 94.
 21. Malekakhlagh I, Taslimi Z, Reihani M, Salimi N. Recognizing and prioritizing the effective factors on organizational strategy implementation in Iranian governmental sport organizations, Sport Development and Management. (2018); 6(10): 1-20. (in Persian)
 22. Zare A.R, Heidarinejad S, Shetab B.N. The Effective Factors on the Emergence of Office Corruption and the Methods of its Control in the Ministry of Youth and Sports, Organizational Behavior Management in Sport Studies. (2017); 3(12): 45-55. (in Persian)
 23. Danaeifar H, Emami S.M. Qualitative research Strategies (by considering grounded theory), management thought. (2008); 1(2): 69-97. (in Persian)
 24. Straus A, & Corbin J. Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory, Third Edition, Los Angeles: stage publication. (2008); (12): 156.