نویسنده = �������� ���������� ��������
ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزة یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب

دوره 4، شماره 14، آبان 1391، صفحه 91-107

امیر قنبر پور نصرتی؛ وحید ساعت چیان؛ حسین پورسلطانی زرندی


ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض و هوش هیجانی مربیان تیم‌های ورزشی استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 99-113

امیر احمد مظفری؛ حمید رضا روحی؛ وحید ساعت چیان؛ امین کلانی