نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشجوی کارشناسی¬ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران

3 کارشناس¬ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مطالعة ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض با هوش هیجانی مربیان تیم‌های ورزشی استان آذربایجان شرقی بود. به این منظور، باتوجه به جامعة آماری مربیان ورزشی استان (750 نفر) 257 نفر نمونة آماری براساس جدول مورگان با استفاده از دو پرسشنامة استاندارد راهبردهای مدیریت تعارض رابینز (1999) و پرسشنامة هوش هیجانی برادبری، گریوز (2004) ارزیابی شدند. پس از تأیید ابزار اندازه‌گیری توسط استادان و تعیین پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ، داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی و کولموگروف – اسمیرنف ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در سطح 05/0 P? تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد راهبرد راه‌حل‌گرایی، راهبرد غالب مربیان است و میانگین هوش هیجانی مربیان بیشتر از میانگین مطلوب (80 = M) بود. بین مدیریت تعارض و هوش هیجانی، رابطة معکوس و معناداری مشاهده شد (001/0 P? و 54/0- = r). بین هوش هیجانی و راهبرد کنترل (001/0 P? و 44/0- = r) و راهبرد عدم مقابله (001/0 P? و 57/0- = r) در مدیریت تعارض رابطة معکوس معناداری وجود دارد. اما بین هوش هیجانی و راهبرد راه-حل‌گرایی رابطة مثبت معناداری مشاهده شد (001/0 P? و 37/0 = r). براساس یافته‌های تحقیق، توصیه می‌شود به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر مربیان ورزشی استان با مزایا و معایب هریک از راهبردهای مدیریت تعارض، در این زمینه آموزش‌های لازم به آنان داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Conflict Management Strategies and Emotional Intelligence of Sport Coaches in East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • amirahmad mozafari 1
  • hamidreza rohi 2
  • vahid saatchiyan 3
  • amin kalani 2

1

2

3

چکیده [English]

The purpose of this research was to study the relationship between conflict management strategies and emotional intelligence (EI) of sport coaches in East Azerbaijan province. According to the statistical population of this research that consisted of all sport coaches in East Azerbaijan province (N=750), 257 coaches were evaluated according to Morgan table with two questionnaires including Robbins conflict management strategies (1999) and EI questionnaire of Bradbury and Graves (2004). Content validity of both questionnaires was approved by experts and their reliability by Cronbach’s alpha. Then, the data were analyzed with descriptive statistics and K-S, Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis (P?0.05). Results showed that solution-oriented strategy was the dominant strategy for most coaches and their mean EI was higher than the optimal level (M=80). There was a reverse significant relationship between the conflict management and EI (re= -0.54, P<0.001). Also, there was a reverse significant relationship between the control strategy and EI (r= -0.44, P<0.001) and non – opposing strategy and EI (r= -0.57, P<0.001) while there was a significant and positive relationship between solution-oriented strategy and EI (r=0.37, P<0.001). According to the research findings, it is suggested that coaches are educated in order to familiarize more with advantages and disadvantages of each conflict management strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coaches
  • Conflict management
  • East Azerbaijan province.
  • Emotional intelligence