نویسنده = ���������� ������
تعیین رابطه بین کمال‌گرایی و اضطراب بدنی اجتماعی زنان دارای فعالیت بدنی منظم

دوره 3، شماره 10، مهر 1390

رضا شجیع؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری؛ فرشته اقبالی هشتجین


تعیین رابطة بین خودکارامدی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 183-382

الهام کریمی طرقبه؛ رضا شجیع؛ مرجان عادل قهرمان؛ جعفر محمدی