نویسنده = ������������ ���������� ����������
عوامل مؤثر بر بهره مندی استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران از فناوری و مقایسة آن با دانشگاه های ترکیه

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 171-191

خیام اکبری اصل هاسونی؛ میر محمد کاشف؛ فاطمه سادات حسینی


بررسی وضعیت جانمایی بنا و مناسب سازی (دسترسی) اماکن ورزشی ارومیه با توجه به استانداردهای ملی و بین المللی

دوره 3، شماره 10، مهر 1390

پوریا سهرابی؛ میرمحمد کاشف؛ محمد جوادی پور؛ فاطمه سادات حسینی