نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌مندی استادان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های ایران از فناوری و مقایسة آن با دانشگاه‌های ترکیه است. نمونة آماری تحقیق، به‌ترتیب 84 و 66 نفر از استادان مدیریت ورزشی ایران و ترکیه بود. تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی و به‌صورت پیمایشی انجام گرفت. از پرسشنامة استاندارد با پایایی 81/0 = ? در دو بخش عناصر فردی و محیطی مؤثر بر بهره‌مندی از فناوری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد از بین عناصر فردی، دو عنصر اعتقاد به سودمندی کاربرد فناوری در آموزش و ترس از کاربرد فناوری به‌ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در بهره‌مندی اساتید هر دو نمونه از فناوری دارند. همچنین عناصر محیطی نیاز دانشجویان به وجود فناوری و کامپیوتر در کلاس‌های درس و دسترسی به تجهیزات بیشترین تأثیر و حمایت مالی دانشکده و کارکنان متخصص در دانشکده کمترین تأثیر را بر بهره‌مندی اساتید دو نمونه دارد. همچنین بین دو گروه اساتید ایرانی و ترکیه، تفاوت معناداری در چهار عنصر فردی اعتقاد به سودمندی کاربرد فناوری در آموزش، علاقه به یادگیری و بهره‌مندی از فناوری در آموزش، ترس از کاربرد فناوری و احساس نیاز به یادگیری و بهره‌مندی از فناوری و در دو عنصر محیطی نیاز دانشجویان به وجود فناوری و کامپیوتر در کلاس‌های درس و سیاست‌های پاداش‌دهی دانشکده مشاهده شد.

عنوان مقاله [English]

The Effective Factors of Iran Sport Management Masters' Enjoyment of Technology and Comparison with Turkey Universities

نویسندگان [English]

  • khayam akbari asle hasoni 1
  • mirmohammad kashef 2
  • fatemeh sadat hoseini 3

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate those factors influencing the enjoyment of sport management masters of Iran universities of technology and its comparison with Turkey universities. The statistical sample consisted of 84 and 66 sport management masters from Iran and Turkey respectively. The method of research was descriptive and analytical survey. The standard questionnaire (?=0.81) at two sections of individual and environmental factors influencing enjoyment of technology. The results revealed that among individual factors, two factors of the belief in usefulness of the application of technology for education and fear to use technology had the highest and lowest effects on masters' enjoyment of technology in both countries. Moreover, among the environmental elements, students' need for technology and computer in classes and access to equipment had the highest effect and the university financial support and professional personnel in faculties had the lowest effect on masters' enjoyment. There was also a significant difference between Iranian and Turkish masters in four individual factors (belief in usefulness of the application of technology for education, interest in learning and enjoyment of technology in education, fear to use technology, feeling the need to learn and enjoy technology) and two environmental elements (students' need for technology and computer in classes and university policy of rewarding).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Technology
  • sport management
  • Sport Management Masters.