عوامل مؤثر بر بهره مندی استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران از فناوری و مقایسة آن با دانشگاه های ترکیه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌مندی استادان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های ایران از فناوری و مقایسة آن با دانشگاه‌های ترکیه است. نمونة آماری تحقیق، به‌ترتیب 84 و 66 نفر از استادان مدیریت ورزشی ایران و ترکیه بود. تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی و به‌صورت پیمایشی انجام گرفت. از پرسشنامة استاندارد با پایایی 81/0 = ? در دو بخش عناصر فردی و محیطی مؤثر بر بهره‌مندی از فناوری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد از بین عناصر فردی، دو عنصر اعتقاد به سودمندی کاربرد فناوری در آموزش و ترس از کاربرد فناوری به‌ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در بهره‌مندی اساتید هر دو نمونه از فناوری دارند. همچنین عناصر محیطی نیاز دانشجویان به وجود فناوری و کامپیوتر در کلاس‌های درس و دسترسی به تجهیزات بیشترین تأثیر و حمایت مالی دانشکده و کارکنان متخصص در دانشکده کمترین تأثیر را بر بهره‌مندی اساتید دو نمونه دارد. همچنین بین دو گروه اساتید ایرانی و ترکیه، تفاوت معناداری در چهار عنصر فردی اعتقاد به سودمندی کاربرد فناوری در آموزش، علاقه به یادگیری و بهره‌مندی از فناوری در آموزش، ترس از کاربرد فناوری و احساس نیاز به یادگیری و بهره‌مندی از فناوری و در دو عنصر محیطی نیاز دانشجویان به وجود فناوری و کامپیوتر در کلاس‌های درس و سیاست‌های پاداش‌دهی دانشکده مشاهده شد.