نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 استادیار پژوهشکدة تربیت بدنی

4 استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت جانمایی بنا و مناسب سازی اماکن و مجموع های ورزشی شهرستان ارومیه با استفاده از استانداردهای ملی و بین امللی استخراج شده می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نوع جمع آوری داده های تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده که به روش میدانی اجرا شده است. جامعة آماری این تحقیق کلیه اماکن و مجموعه های ورزشی اداره تربیت بدنی شهرستان ارومیه را شامل شده است. نمونة آماری برابر با جامعة آماری و به تعداد 29 مکان ورزشی بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل یافته ها با آزمون باینومینال نشان داد اماکن ورزشی وضعیت متوسطی از نظر استاندارد همجواری و مکان یابی دارند (13/0< 05/0 = P). نتایج در مورد استاندارد دسترسی نیز وضعیت ضعیفی را نشان داد (002/0 > 05/0 = P). نتایج آزمون کای دو نشان داد که اماکن ورزشی از نظر استاندارد زیبایی شناختی نیز ضعیف و غیراستاندارد بوده (000/0> 05/0 = P). آزمون باینومینال بیان می دارد اماکن ورزشی از نظر ایمنی و نظارت؛ استاندارد نبوده و وضعیف ضعیفی دارند (000/0> 05/0=P). همچنین نتایج آزمون باینومینال نشان داد معیار اطلاع رسانی و سرویس دهی از استانداردهای لازم برخوردار نیست (026/0>05/0=P) در کل استانداردهای همجواری و مکان یابی و بهداشتی از وضعیت متوسطی برخوردار بوده و سایر استانداردها همچون دسترسی، زیبایی شناختی، ایمنی، طراحی پارکینگ، اطلاع رسانی و استانداردهای جانبازان و معلولین وضعیتی ضعیف و پایین تر از استانداردها هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Location and Accessibility of Urmia Sport Centers Concerning National and International Standards

نویسندگان [English]

  • P Sohrabi 1
  • M Kashef 2
  • M Javadi Pour 3
  • F Hoseini 4

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the location and accessibility of Urmia sport centers concerning national and international standards. The research was applicable, analytical and descriptive. Statistical population consisted of all sport centers of Urmia Physical Education Department. Statistical sample equaled the statistical population (29 sport centers). Data were collected by a researcher-made questionnaire. Binominal test results showed that sport centers were in an average condition from neighborhood and site selection perspective (P=0.05<0.13). From accessibility standard perspective, sport centers were in a poor condition (P=0.05>0.002). Chi-square test results showed that the sport centers did not meet the aesthetic standard as well (P=0.05>0.000). Binominal test results also showed that sport centers were not standard from security and supervision perspective (P=0.05>0.000). Also, information and service criteria did not meet necessary standards (P=0.05>0.026). Neighborhood, site selection and hygiene standards were at an average level and other standards such as accessibility, aesthetics, security, parking, information, facilities for the disabled were poor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accessibility
  • Building.
  • Neighborhood
  • Site Selection
  • Sport Centers