نویسنده = ������������ �������� ��������
ارتباط بین سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 215-448

فرزاد غفوری؛ فریده اشرف گنجویی؛ آیت الله دهقان؛ سیده مهسا حسینی


بررسی فرسودگی ناشی از قضاوت در داوران ملی و بین المللی فوتبال ایران و رابطة آن با میزان استرس

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 141-157

جواد غلامیان؛ سمیه گلزار؛ سیده مهسا حسینی؛ مهدی طالب پور