نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی. دانشگاه بین المللی امام رضا(ع).مشهد. ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/jsm.2024.367926.3224

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، کاوش عوامل تاثیرگذار بر بخش بندی بازار رویدادهای ورزشی ایران بر مبنای انگیزه تماشاگران بود.

روش پژوهش: پژوهش کیفی حاضر با روش تحلیل تماتیک انجام گرفت و جامعه آماری کلیه اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سطح کشور (به طور خاص مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزش)، مدیران رویدادهای ورزشی ، متخصصین و شاغلین حوزه بازاریابی و گردشگری ورزشی،تماشگران و شرکت کنندگان رویدادهای ورزشی بود.. از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده گردید روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. طی یک پروسه و مصاحبه با 19 نفر، مصاحبه‌ها به نقطه اشباع نظری رسید. بر اساس تحلیل تماتیک، داده ها کدگذاری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

یافته ها: در تحلیل تماتیک داده‌های حاصل از مصاحبه با خبرگان بر اساس موضوع پژوهش کدگذاری شدند. بر پایه یافته‌های حاصل از نتایج کیفی، 154 مفهوم، 11 تم فرعی( ادراکات و برداشت ها، اهداف مثبت، نیات تماشاگر، اجتماعی شدن، انگیزه های اولیه، ماجراجویی و تفریح، هیجانات و احساسات، علایق ورزشی، پرخاشگری و خشونت، امکانات رویداد و مکان، ویژگی های رویداد) و 3 تم اصلی (عوامل ذهنی، خصوصیات رویداد و عناصر فردی) شناسایی شدند.

نتیجه گیری: می‌توان گفت که با بخش‌بندی رویدادهای ورزشی کشور بر اساس انگیزه‌های تماشاگران، می‌توان خدمات و امکاناتی متناسب با انگیزه‌های آنان فراهم آورد و به رویدادهای ورزشی تنوع بخشید و در نهایت، به رشد و توسعه گردشگری رویداد و صنعت ورزشی کشور کمک نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Exploring the influencing factors on the market segmentation of sports events in Iran based on audience motivation

نویسندگان [English]

  • REZA AMINZADEH 1
  • Ali abolhoseini 2
  • Ahmad Mahmoudi 3

1 Sport science, Imam Reza International University, Mashhad, Islamic Republic of Iran

2 PhD student in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The aim of the current research was to explore the influencing factors on the segmentation of the sports events market in Iran based on the motivation of the spectators.

Methods: The present qualitative research was conducted with thematic analysis method and the statistical population included all professors of physical education and sports sciences at universities in the country (specifically, sports management and sports marketing), managers of sports events, experts and workers in the field of sports marketing and tourism, spectators and companies and The participants were sports events. In-depth and semi-structured interviews were used. The sampling method was purposeful and the sampling continued until theoretical saturation was reached. During a process and interviews with 19 people, the interviews reached the point of theoretical saturation. Based on thematic analysis, the data were coded and analyzed. In the thematic analysis, the data obtained from the interviews with experts were coded based on the research topic.

Results: Based on the findings from the qualitative results, 154 concepts, 11 sub-themes and 3 main themes (mental factors, event characteristics and individual elements) were identified.

Conclusion: Finally, it can be said that by dividing the sports events of the country based on the motives of the spectators, it is possible to provide services and facilities according to their motives and diversify the sports events, and finally, help the growth and development of event tourism and the country's sports industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • انگیزه تماشاگر
  • بازار رویدادهای ورزشی
  • بخش بندی بازار
  • تماشاگران ورزشی
  • گردشگری ورزشی