نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

10.22059/jsm.2024.369284.3232

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش مطالعه کیفی تدوین شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد ورزش دانش آموزی بود.

روش پژوهش: روش از نظر هدف کاربردی و از نظر داده ها کیفی بود. داده ها از دو روش تحلیل محتوای اسناد و تحلیل تم برگرفته از مصاحبه ها و پرسش های نیمه باز تحلیل شد. مشارکت کنندگان شامل 8نفر از اساتید دانشگاه و 20 نفر از کارشناسان و مدیران حوزه ستادی معاونت تربیت بدنی و سلامت بودند. داده ها به روش تحلیل محتوا و تحلیل تم تحلیل شدند. برای سنجش دقت تحقیق کیفی از چهار معیار اعتبار پذیری، انتقال پذیری، و تأیید پذیری استفاده شد.

یافته ها: مدیریت سیستم مالی در ورزش دانش آموزی، تجهیزات و فضاهای استاندارد ، مدیریت نیروی انسانی و ذی نفعان ، توسعه برنامه درسی تربیت بدنی ، ترویج فوق برنامه ورزشی مدارس، ارتباطات و مشارکت های سازمانی ، ترویج تحقیق و توسعه، و بهره مندی از نیروی داوطلبی محورهای اصلی سیستم ارزیابی عملکرد ورزش دانش اموزی را تشکیل می دهند.

نتیجه گیری: یافته های این پژوهش معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد حوزه ورزش دانش آموزی را احصا و ارائه کرد که بر مبنای آن مدیران و متولیان مربوطه می توانند با بهره مندی از این معیارها و شاخص ها ساز و کارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشیابی عملکرد ورزش دانش اموزی را به عنوان بخشی از نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی فرهم کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Qualitative Study of the Development Of Indicators and Criteria for Performance Evaluation of Physical Education and Sports Activities Office of The Ministry of Education

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ravasizadeh 1
  • Adel Afkar 2
  • majid soleymani 3

1 Ph.d student sport management, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

2 Assistant Professor Department of Physical Education, Malayer Branch,Islamic Azad University, Malayer, Iran

3 Associate Professor Department of Physical Education, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to study the qualitative development of indicators and criteria for performance evaluation of physical education and sports activities office of the Ministry of Education.

Research method: The method was applied in terms of purpose and qualitative in terms of data. The data was analyzed using two methods of document content analysis and theme analysis derived from interviews and semi-open questions. The participants included 8 university professors and 20 experts and managers of the headquarters of the Vice-Chancellor of Physical Education and Health. The data were analyzed by content analysis and theme analysis. Four criteria of reliability, transferability, and verifiability were used to measure the accuracy of qualitative research.

Findings: Financial system management in student sport, equipment and standard spaces, human resource and beneficiary’s management, development of physical education curriculum, promotion of sport extracurricular in schools, communication and organizational partnerships, promotion of research and development, and benefiting from the volunteer force forms the main axes of the student sports performance evaluation system.

Conclusion: The findings of this research calculated and presented the criteria and indicators for evaluating the performance of the student sport field, based on which the relevant managers and trustees can use these criteria and indicators to create appropriate legal mechanisms and structures for evaluation. and evaluate the performance of student sport as a part of the public formal education and training system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • sport
  • student
  • School