نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22059/jsm.2020.307625.2544

چکیده

مقدمه: تیم‌های ورزشی از نظر اقتصادی برای شهرها و کشورها به‌سبب تولید و عرضۀ کالای خصوصی و همچنین از نظر تولید منافعی که با ویژگی‌های کالاهای عمومی عرضه می‌شوند، اهمیت و ارزش ویژه‌ای دارند.
روش پژوهش: در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ارزش پولی برخی از منافعی که حضور تیم ملی فوتبال به‌عنوان یک تیم ورزشی حرفه‌ای برای کشور ایران ایجاد می‌کند، کمّی‌سازی شود. این ارزش‌ها که شامل ارزش‌های مصرفی و غیرمصرفی می‌شود، با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط برآورد شده‌اند. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی است که از نظر هدف جزء پژوهش‌های کاربردی است. جامعۀ آماری این پژوهش ساکنان کشور ایران بود و حجم نمونۀ آماری نیز به‌وسیلۀ جدول میشل و کارسون اندازه‌گیری شد. برای این منظور پرسشنامه‌ای طراحی شد و به‌وسیلۀ آن تمایل به پرداخت شهروندان کشور ایران برای کالاها و منافع تولیدشده توسط تیم ملی فوتبال از آنها پرسیده شد و همچنین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت شهروندان ایرانی برای تیم ملی فوتبال نیز از همین طریق مشخص شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزارهای Spss و Excel استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، میانگین تمایل به پرداخت سالانۀ شهروندان ایران برای حضور تیم ملی فوتبال ایران، حضور در جام ملت‌های آسیا، 18005 تومان، برای قهرمانی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا 19418 تومان، حضور در مقدماتی جام جهانی 21859 تومان و قهرمانی در جام جهانی 25050 تومان است. همچنین میانگین تمایل به پرداخت برای خرید بلیت تماشای مسابقات در استادیوم، 13338 تومان و میانگین تمایل به پرداخت برای تماشای تلویزیونی نیز 5838 تومان است.
نتیجه‌گیری: تمایل به پرداخت‌های اظهارشده توسط شهروندان ایرانی نشان می‌دهد که حضور تیم ملی فوتبال ایران در بالاترین سطوح رقابتی ورزش کشور بر مطلوبیت و رفاه آنها تأثیر مثبت داشته است، به‌گونه‌ای که مردم حتی حاضرند تا از تیم محبوب خود حمایت مالی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Iranian Citizens’ Willingness to Pay to Support the Iranian National Football Team in the Household Budget

نویسندگان [English]

  • Ali Mohsenifar
  • Morteza Dousti

Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Sports teams are of special economic importance to cities and countries because of the production and supply of private goods and provision of benefits offered by the characteristics of public goods.
Methods: In the present study, an attempt has been made to quantify the monetary value of some of the benefits provided by the national football team as a professional sports team in Iran. These values, which include consumption and non-consumption values, are estimated using the conditional valuation method (CVM). The present research is a descriptive-analytical method, which is applied in terms of purpose. The statistical population of this study was residents of Iran and the statistical sample size was measured by Mitchell and Carson table. Accordingly, a questionnaire was designed and by which the Iranian citizens’ willingness to pay for goods and benefits produced by the national football team was addressed and the factors affecting their willingness to pay for the national football team were identified. Spss and Excel software were also used for data analysis.
Results: According to the research results, the Iranian citizens’ willingness to pay annually for the presence of the Iranian national football team in the Asian Cup was 18005 Tomans, 19418 Tomans for the national team to win the AFC Asian Cup, 21859 for participation in the World Cup qualifiers and 25050 Tomans for championship in the World Cup. Moreover, the average willingness to pay to buy tickets to watch matches in the stadium is 13338 Tomans and the average willingness to pay to watch them on TV is 5838 Tomans.
Conclusion: Iranian citizens’ willingness to pay shows that the presence of the Iranian national football team in the highest competitive levels of the country's sports has a positive effect on their desirability and well-being so that people are even willing to support their favorite team financially.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Football Team
  • Willingness to Pay
  • Conditional Valuation Method
  • Iran
Greene, W. H. (2003). Econometric analysis. Pearson Education India.
Cambridge Econometrics and the Sport Industry Research Centre at Sheffield Hallam University . (2013). Analysing the value of football to Great Manchester.