نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22059/jsm.2023.352570.3073

چکیده

مقدمه: افزایش گردشگران ورزشی در مناطق گردشگری مبتنی بر طبیعت توجه عمومی را به تأثیرات منفی بر مناطق حساس از نظر زیست‌محیطی جلب کرده است. به همین سبب هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درک کیفیت گردشگری بر رفتار مسئولانة زیست‌محیطی گردشگران ورزشی با نقش میانجی دلبستگی به مکان بود.
 
روش پژوهش: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری تمامی گردشگران ورزشی در جنگل النگدرة شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰ بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد درک کیفیت گردشگری یین و همکاران (۲۰۲۱)، رفتار مسئولانة زیست‌محیطی یین و همکاران (۲۰۲۱) و دلبستگی به مکان رامکیسون و همکاران (۲۰۱۳) بود. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها تأیید شد. از مدلسازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نرم‌افزارهای مورد استفاده برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، AMOS23 و SPSS23 بود.
 
یافته‌ها: نتایج نشان داد که درک کیفیت گردشگری بر رفتار مسئولانة زیست‌محیطی گردشگران ورزشی تأثیر معناداری دارد؛ درک کیفیت گردشگری بر دلبستگی به مکان گردشگران ورزشی تأثیر معناداری دارد؛ دلبستگی به مکان بر رفتار مسئولانة زیست‌محیطی گردشگران ورزشی تأثیر معناداری دارد و دلبستگی به مکان در تأثیر درک کیفیت گردشگری بر رفتار مسئولانة زیست‌محیطی گردشگران ورزشی نقش میانجی دارد.
 
نتیجه‌گیری: یکی از پیام‌های مهم پژوهش حاضر این است که دلبستگی به مکان میانجی معناداری بین درک کیفیت گردشگری و رفتار مسئولانۀ زیست‌محیطی است. بنابراین، نتایج پژوهش حاضر بر تعامل فعال با گردشگران ورزشی، مدیریت خوب، حمایت از تنوع زیستی و تشویق مصرف مسئولانه و پایدار به‌منظور تقویت دلبستگی به مکان و رفتارهای مسئولانۀ زیست‌محیطی گردشگران تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Tourism Quality Perception on the Sport Tourists’ Environmentally Responsible Behavior with the Mediating Role of Attachment to Place

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Valinezhad Khandan 1
  • Houriyeh Dehghanpouri 2
  • Hassan Bahrololoum 3

1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

چکیده [English]

Introduction: Drawn public attention to the negative impacts on environmentally sensitive areas. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of the quality of tourism perception on the environmentally responsible behavior of sports tourists with the mediating role of attachment to the place.
Methods: This research is descriptive and correlational. The statistical population consisted of all sports tourists in the Alangdareh Forest Park of Gorgan in 2021. The data collection tools were the standard questionnaires of understanding the quality of tourism by Yin et al. (2021), environmentally responsible behavior by Yin et al. (2021) and place attachment by Ramkissoon et al. (2013). The validity and reliability of the questionnaires were confirmed. Structural equation modeling including confirmatory factor analysis and path analysis were used to analyze the data. The software used for data analysis were AMOS23 and SPSS23.
Results: The results showed that the quality of tourism perception has a significant effect on the environmentally responsible behavior of sports tourists; the quality of tourism perception has a significant effect on attachment to the place of sports tourists; Attachment to the place has a significant effect on the environmentally responsible behavior of sports tourists and attachment to the place mediates the effect of understanding the quality of tourism on the environmentally responsible behavior of sports tourists.
Conclusion: One of the important messages of the current research is that attachment to a place is a significant mediator between understanding the quality of tourism and responsible environmental behavior. The results of the current research emphasize active interaction with sports tourists, good management, supporting biodiversity and encouraging responsible and sustainable consumption in order to strengthen tourists' attachment to the place and environmentally responsible behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional attachment
  • Forest
  • Service quality
  • Sustainable development
  • Sports tourism
Gupta, A., Arora, N., Sharma, R., & Mishra, A. (2021). Determinants of Tourists’ Site-Specific Environmentally Responsible Behavior: An Eco-Sensitive Zone Perspective. Journal of Travel Research, 64(2), 1-20. 00472875211030328.‏
Hadafi, F & Sarafi Nik, A. (2021). Study of the relationship between environmental perception and attachment to place and their effect on pro-environmental behaviors. Geographical Research of Urban Planning. (In Persian).­ 10.22059/JURBANGEO.2022.332929.1605.
Motaghed, M & Sajjadzadeh, H. (2021). The role of environmental quality on attachment to place in urban spaces (Case study: Central Square of Hamadan). Human Geography, 53 (2), 599-616. (In Persian).  file:///C:/Users/top/Downloads/45814000212.pdf
Nouri, Z. (2015). Investigating the Factors Affecting the Quality of Services of Asia Insurance Company Department of Insurance Management, Faculty of Islamic Azad Management, Tehran. (In Persian).