نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

10.22059/jsm.2022.348026.3016

چکیده

مقدمه: رفتار غیراخلاقی در صنعت ورزش به‌سرعت در حال افزایش است، در نتیجه هدف از این تحقیق طراحی مدل تصمیم‌گیری اخلاقی بازیکنان فوتبال است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از منظر پارادایم، تفسیری؛ از منظر شیوه، کیفی و از منظر راهبرد، نظریة داده‌بنیاد رهیافت گلیزر بود و در آن از مصاحبه برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش بازیکنان لیگ ‌برتر فوتبال مردان و زنان بود. به‌منظور نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و نمونه‌گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد. بر این مبنا 15 مصاحبه انجام گرفت. به‌منظور بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج پژوهش از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) شامل معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد تصمیم‌گیری اخلاقی در بین بازیکنان فوتبال یک فرایند هفت‌مرحله‌ای است که شروع آن با درک اخلاقی و پایان آن با پیامدهای تصمیم‌گیری است. همچنین مشخص شد عوامل فردی، شرایط موقعیتی و عوامل محیطی فرهنگی بر تصمیم‌گیری مؤثرند و سرانجام اینکه رابطة بین تصمیم و پیامد آن با کاربست راهبردهای مقتضی تعدیل می‌شود.
نتیجه‌گیری: بر این اساس به مسئولان و مدیران سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال، باشگاه‌های ورزشی و نهادهای فرهنگی مربوط پیشنهاد می‌شود که هم‌افزایی و شبکه‌سازی آموزش، ترویج اخلاق‌مداری، تنبیه و نهادینه‌سازی را به‌مثابة راهبردهای ارتقای تصمیم‌گیری اخلاقی در دستور کار خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing Ethical Decision Making Model of Football Players Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Ayoub Sang Sefidi 1
  • Keivan Shabani Moghdam 2
  • Esmail Sharifian 3

1 Department of Sports Management, Department of Physical Education, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran

2 Department of Sports Management, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Department of Sports Management, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Unethical behavior in the sports industry is increasing rapidly, as a result, the purpose of this research was to design a model of ethical decision-making of football players.
Methods: the present research is from the perspective of paradigm, interpretation; from the point of view of method, quality and from the point of view of strategy, the data theory was Glazer's approach and in it interviews are used to collect information. The statistical population of this study was made up of men's and women's top league football players. For sampling purposeful sampling method was used and sampling continued until the theoretical saturation limit was reached, therefore 15 interviews were conducted. In order to check the quality and accreditation of the research results, Lincoln and Gaba (1985) evaluation criteria were used, including the criteria of validity, transferability, reliability and verifiability. And in order to analyze the data, three overlapping processes of open coding, axial coding and theoretical coding were used.
Results: The findings of the research showed that ethical decision-making among football players is a seven-step process that begins with ethical understanding and ends with decision-making consequences. It was also found that individual factors, situational conditions, and cultural environmental factors are effective on decision-making, and finally, the relationship between the decision and its outcome is moderated by the application of appropriate strategies.
Conclusion: Based on this, it is suggested to the officials and managers of league organizations, football federations, and sports clubs and related cultural institutions that synergy and networking of education, promotion of ethics, punishment and institutionalization as strategies to promote ethical decision-making in their agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Decision-Making
  • Unethical Decision-Making
  • Professionalization
  • foundation Data Theory
  • Football Sport