نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jsm.2020.298571.2417

چکیده

چکیده:


مقدمه: هدف از این پژوهش، شناسایی موانع مشارکت معلولان کم‌بینا و نابینای شهر قزوین در فعالیت‌های بدنی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و علی و از نوع تحقیقات کاربردی است.
روش پژوهش: جامعۀ آماری شامل نابینایان و کم‌بینایان شهر قزوین در سال 1398 (1930N=) بود که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان 320 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ محقق‌ساخته با 35 سؤال در شش مؤلفه شامل عوامل بازدارندۀ فردی، زمانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی- مکانی در طیف پنج‌ارزشی لیکرت بود که روایی آن پس از مشورت و تأیید 10 نفر خبره و متخصص این حوزه تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 98/0 محاسبه و در بین نمونۀ مستخرج از جامعۀ آماری توزیع شد. در این پژوهش از آمار توصیفی و از شاخص‌های مرکزی ‌همچون میانگین و شاخص‌های پراکندگی مانند انحراف استاندارد و آمار استنباطی توسط آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به‌منظور نشان دادن وضعیت توزیع و نرمال بودن یا نبودن داده‌ها و از آزمون T برای مقایسۀ تفاوت بین میانگین‌ها و از آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار استفاده شد. تحلیل آماری این پژوهش به‌وسیلۀ نرم‌افزار SPSS نسخۀ 23 انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد عوامل بازدارندۀ اقتصادی، جغرافیایی– مکانی، اجتماعی، زمانی، فرهنگی و فردی به‌ترتیب بیشترین مانع را در مشارکت معلولان کم‌بینا و نابینا در فعالیت‌های بدنی ایجاد می‌کنند. همچنین پژوهش‌ها نشان داد بین اولویت‌بندی موانع مشارکت معلولان کم‌بینا و نابینا در فعالیت‌های بدنی تفاوت‌های آماری معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: اگر مسئولان کشور خواهان رشد و توسعۀ ورزش در بین افراد نابینا و کم‌بینا هستند، باید با توجه ویژه و برنامه‌ریزی برای آنان از پیامدهای مخرب بی‌توجهی به این موضوع پیشگیری کنند. بدیهی است که گسترش مشارکت نابینایان و کم‌بینایان در فعالیت‌های بدنی تشریک مساعی همۀ مسئولان، خانواده‌ها و خود فرد را در این زمینه می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Obstacles to Participation visually impaired and the Blinds in Physical Activity in Qazvin

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Poursalman
  • Aboualfazl Farahani

Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

abstract:


Introduction: The purpose of this study was to identify barriers to participation of the visually impaired and blind in physical activities in Qazvin. The research method is descriptive and causal and applied research.
Methods: The statistical population based on Krejcie and Morgan table included 1398 (N = 1930) blinds and visually impaired in Qazvin, 320 people were selected by regular random sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire with 35 questions in 6 components, including individual, temporal, social, cultural, economic and geographical-spatial deterrents in a 5 Likert scale, the validity of which was approved after consultation and approval of 10 experts in this field. Its reliability was calculated to be 0.98 with Cronbach's alpha and distributed among the sample extracted from the statistical population. In this study, descriptive statistics and central indicators such as mean and dispersion indices such as standard deviation and inferential statistics by Kolmogorov-Smirnov test to show the distribution status and normality of data and T test to compare the differences between means and Friedman test were used to rank the indicators and influencing factors. Statistical analysis of this study was performed using SPSS software version 23.
Results: The results showed that economic, geographical-spatial, social, temporal, cultural and personal barriers create the greatest barriers to the participation of visually impaired and blind people in physical activities, respectively. Research also showed that there are statistically significant differences between prioritizing barriers to participation of visually impaired and blind people in physical activities.
Conclusion: If the country's officials want the growth and development of sports among the blind and visually impaired people, they should prevent the destructive consequences of not paying attention to this issue by paying special attention and planning for them. It is obvious that expanding the participation of the blind and partially sighted in physical activities requires the efforts of all officials, families and the individual himself in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blind
  • Low vision
  • Obstacles to participation
  • Physical activity
  • Qazvin city