نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22059/jsm.2023.364303.3191

چکیده

مقدمه: مدیریت روابط شرکا در فدراسیون فوتبال شامل برقراری و حفظ رابطه مثبت با ذینفعان است. همچنین فدراسیون فوتبال می‌بایست با شرکای اصلی خود ارتباط موثرتری داشته باشد تا بتواند به توسعه برند سازمانی، افزایش اعتماد و همکاری با ذینفعان، کاهش تعارضات فوتبالی و درنهایت توسعه فوتبال دست یابد. درهمین‌راستا هدف پژوهش‌حاضر بیان پیامدهای کاربرد مدیریت روابط شرکا در فدراسیون فوتبال بود.

روش پژوهش: پژوهش‌حاضر از نظر هدف کاربردی می‌باشد و به روش کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. افراد مشارکت‌کننده در پژوهش شامل 25 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع بودند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و گلوله‌برفی بود. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود و در نرم‌افزار مکس‌کیودا نسخه 20 مراحل کدگذاری انجام شد. جهت تعیین روایی و پایایی از معیارهای اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و تایید پذیری استفاده شد.

یافته ها: پیامدهای کاربرد مدیریت روابط شرکا در فدراسیون فوتبال، شامل: 87 مضمون فرعی در قالب 8 مضمون اصلی توسعه نظارت‌و‌ارزیابی، توسعه ارتباطات، توسعه مالی، توسعه ارائه کالا و خدمات، توسعه اهداف مشترک، توسعه اطلاعات ذینفعان، توسعه عملکرد سازمانی و توسعه برند ذینفعان می‌باشد.

نتیجه گیری: با برقراری روابط موثر با شرکای اصلی، فدراسیون فوتبال می‌تواند به توسعه برند، افزایش اعتماد و همکاری با ذینفعان کمک کند و در نتیجه سبب پیشرفت فدراسیون فوتبال در سطح بین‌المللی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the consequences of the use of partner relationship management in the Islamic Republic of Iran Football Federation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zare 1
  • farzad nobakht 2
  • Mehrdad Moharramzadeh 3
  • Abbas Naghizadeh-Baghi 2

1 PhD student of sports management department of Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

2 Associate Professor, Department of Sports Management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

3 Professor of Sports Management Department of Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Introduction: The management of partner relations in the football federation includes establishing and maintaining a positive relationship with stakeholders. Also, the football federation should have a more effective relationship with its main partners in order to develop the organizational brand, increase trust and cooperation with stakeholders, reduce football conflicts and finally develop football. In this regard, the aim of the present study was to express the consequences of the use of Partner Relationship Management in the football federation.

Methods: The current research is practical in terms of its purpose and was conducted using a qualitative method using a descriptive phenomenological approach. The participants in the research included 25 experts related to the subject. The sampling method was purposeful and snowball. The data collection tool was a semi-structured interview, and the coding steps were done in MaxQda version 20 software. Validity, transferability, trustworthiness and verifiability criteria were used to determine validity and reliability.

Results: The consequences of the use of partner relationship management in the football federation, including: 87 sub-themes in the form of 8 main themes of monitoring and evaluation development, communication development, financial development, development of goods and services, development of common goals, development of stakeholder information, development of organizational performance and Brand development is the beneficiary.

Conclusion: By establishing effective relationships with the main partners, the football federation can help develop the brand, increase trust and cooperation with the stakeholders, and as a result, the football federation can progress at the international level

کلیدواژه‌ها [English]

  • beneficiaries
  • Corporate brand
  • financial development
  • football Federation
  • Partner Relationship Management