نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22059/jsm.2023.356960.3124

چکیده

این پژوهش به لحاظ روش‌شناسی"توصیفی-تحلیلی" است. ابتدا لیست اولیه‌ای از متغیرهای کلیدی و تبیین کننده ورزش سالمندان از منابع و پیشینة موضوع استخراج گردید و سپس از روش دلفی برای تکمیل این متغیرها و اولویت‌بندی آن‌ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان و متخصصان (شامل اساتید رشته تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، کارشناسان مدیران اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان، مسئولین ورزش بانوان استان، ورزشکاران زن و محققین در حوزه ورزش سالمندان در اهواز ...) هستند که با توجه به فقدان چارچوب نظری و عدم شناخت کافی از تعداد و ویژگی‌های جامعة آماری و هم‌چنین با در نظر گرفتن ماهیت و هدف پژوهش و روش نمونه‌گیری که عمدتا مبتنی بر رویکرد کیفی-اکتشافی و کارشناس محور است تعداد 40 کارشناس به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. جهت تحلیل و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار در ورزش زنان سالمند شهر اهواز از مدل FAHPاستفاده شد.

بخش شناسایی شاخص‌ها از نظر کارشناسان عوامل مؤثر و مختلفی در قالب عوامل اجتماعی، فرهنگی، شخصی، خانوادگی و محیطی و مکانی دسته بندی شدند.عوامل اثرگذار در ورزش زنان سالمند شهر اهواز از نگاه کارشناسان پژوهش نشان داد که موانع اجتماعی و پس از آن موانع فرهنگی در اولویت اول و دوم قرار گرفته است و " موانع اجتماعی و فرهنگی" را به عنوان دو مانع اصلی در ورزش زنان سالمند در شهر اهواز انتخاب کرده‌اند. معیارهای موانع شخصی، موانع خانوادگی و موانع محیطی و مکانی به ترتیب در اولویت سوم تا پنجم از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing factors affecting the exercise of elderly women in Ahvaz city

نویسنده [English]

  • Esmaeel veisia

Assistant Professor of Sports Management at Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

This research is "descriptive-analytical" in terms of methodology. First, an initial list of key and explanatory variables of elderly sports was extracted from the sources and background of the subject, and then the Delphi method was used to complete these variables and prioritize them. The statistical population of the present research are experts and specialists (including professors of physical education and sports management, experts of the directors of the general department of physical education of Khuzestan province, women sports officials of the province, female athletes and researchers in the field of sports for the elderly in Ahvaz...) Lack of theoretical framework and lack of sufficient knowledge of the number and characteristics of the statistical community, and also considering the nature and purpose of the research and the sampling method, which is mainly based on the qualitative-exploratory and expert-oriented approach, the number of 40 experts is considered as a sample. was taken The FAHP model was used to analyze and prioritize the factors influencing the exercise of elderly women in Ahvaz.

identification of indicators, according to the experts, various effective factors were categorized in the form of social, cultural, personal, family, environmental and spatial factors. The effective factors in the exercise of elderly women in Ahvaz, from the perspective of the research experts, showed that social barriers and after Those cultural barriers have been placed in the first and second priority and "social and cultural barriers" have been chosen as the two main barriers in elderly women's sports in Ahvaz city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport
  • '؛ physical activity
  • Elderly women. Ahvaz