نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارمدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22059/jsm.2023.354723.3114

چکیده

مقدمه: امروزه گردشگری الکترونیک به دلیل همگام کردن گردشگری با تکنولوژی اطلاعات، یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه این صنعت بشمار می‌رود. لذا تحقیق حاضر به تببین الگوی گردشگری الکترونیکی ورزشی در استان کرمانشاه بر پایه نظریه داده بنیاد می‌پردازد.

روش پژوهش: روش تحقیق کیفی (نظریه داده‌بنیاد) بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند بود. پس از انجام 11 مصاحبه با متخصصین در زمینه گردشگری الکترونیک و ورزش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، کدها به حد اشباع نظری رسیدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت همزمان و با استفاده از رویکرد سیستماتیک صورت گرفت.

یافته ها: از مجموع مصاحبه‌هایی که با نمونه‌های تحت بررسی انجام شد، 88 کد باز بدست آمد که در قالب 19 کد محوری و 5 کد گزینشی عوامل علی (جذاب بودن برای گردشگران، راحت‌تر بودن، پیش‌آیندهای روانی و جاذبه های گردشگری استان)، زمینه‌ای (تاکید دوستان و خانواده، تجربیات دیگران و قابلیت‌های وب سایت)، مداخله‌گر (ضعف‌های امنیتی، ضعف‌های مدیریتی و دولتی و ویژگی‌های فردی)، راهبردها (راهبردهای تبلیغاتی، توسعه زیرساخت‌ها، ارائه تخفیف، راهبردهای مدیریتی و توسعه گردشگری الکترونیک ورزشی) و پیامدها (افزایش ارتباطات گردشگران، توسعه اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و راحت تر شدن سفر) دسته بندی شدند.

نتیجه گیری: تبلیغات مناسب، توسعه زیرساخت‌ها، ارائه تخفیف، بهبود مدیریت و توسعه در زمینه گردشگری ورزشی الکترونیک، افزایش ارتباطات گردشگران، توسعه اقتصادی، کاهش هزینه ها و راحت تر شدن سفر را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the pattern of E-Sports tourism in Kermanshah Province based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Shirin zardoshtian 1
  • maryam yari darabkhani 2

1 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education& sport sciences, Razi University, Kermanshah, IRAN.

2 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Science, University of Razi, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, electronic tourism is considered one of the basic components in the development of this industry due to synchronizing tourism with information technology, therefore, the present research explains the pattern of electronic sports tourism in Kermanshah province based on Grounded theory.

Methods: The research method was qualitative (grounded theory). The data collection tool was through in-depth and semi-structured interviews. After conducting 11 interviews with experts in the field of e-tourism and sports using the purposive sampling technique, the codes reached theoretical saturation. Data were analyzed simultaneously using the Systematic approach.

Results: In total, 88 open codes were obtained from the interviews that were conducted with the samples under investigation, in the form of 19 axial codes and 5 selective codes of causal factors (being attractive to tourists, being more comfortable, psychological outcomes and tourism attractions of the province), contextual (emphasizing friends and family, other people's experiences and website capabilities), interventionist (security weaknesses, management and government weaknesses, and individual characteristics), strategies (advertising strategies, infrastructure development) , providing discounts, management strategies and development of e-sports tourism) and consequences (Increasing tourist communication, economic development, cost reduction and travel convenience) were categorized.

Conclusion: Adequate advertising, development of infrastructures, offering discounts, and improving management and development electronic sports tourism lead to increasing tourist communication, economic development, reducing costs and making travel more accessible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-tourism
  • Grounded Theoty
  • Kermanshah
  • Sports tourism
  • Pattern