نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این تحقیق ارائۀ مدلی کاربردی به‌منظور ارتقای اخلاق ورزشی و تدوین کدهای اخلاقی به‌عنوان راهنمای رفتاری مربیان ورزش است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته و نحوۀ جمع‌آوری داده‌ها میدانی است. برای تدوین کدهای اخلاقی برای مربیان ورزش، مصاحبه‌ای بین 13 نفر (نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی) از مربیان تیم‌های ورزشی لیگ برتر، یک و دوی فوتبال (به‌ویژه مربیان اخلاق‌مدار) انجام، سپس پرسشنامۀ مستخرج از مصاحبۀ کیفی در اختیار 30 تن از مربیان فوتبال قرار گرفت. در نهایت برای تعیین تناسب مدل پیشنهادی، پرسشنامۀ 23 گویه‌ای محقق‌ساخته در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران حوزۀ اخلاق ورزشی ویژۀ مربیان قرار گرفت و مدل نهایی ارائه شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که شش عامل یا کد اخلاقی اصلی برای اخلاق ورزشی مربیان وجود دارد که به‌ترتیب بار عاملی شامل عوامل مرتبط با توجه و تمرکز با بار عاملی 86/0 دارای بالاترین اولویت، عوامل مرتبط با عدالت و رفتار منصفانه با بار عاملی 84/0، عوامل مرتبط با امانتداری با بار عاملی 83/0، عوامل مرتبط با مراقبت و مسئولیت‌پذیری و جوانمردی با بار عاملی 70/0، عوامل مرتبط با صلاحیت فنی با بار عاملی 62/0 و عوامل مرتبط با اعتقادات و ارزش‌ها با بار عاملی 54/0 با اولویت ششم است.
نتیجه‌گیری: در نهایت پیشنهاد می‌شود که با در نظر گرفتن عوامل استخراج‌شده به‌عنوان الگویی کاربردی، منشوری برای کدهای اخلاقی مربیان ورزش تدوین و به‌عنوان ضابطۀ قانونی معرفی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Promoting Sports Ethics using Codes of Ethics for Sports Coaches

نویسندگان [English]

  • Iman Shirzad
  • Hiwa Bahramfard
  • Ghodratallah Bagheri

Department of Management and Accounting, Farabi School, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to provide a practical model for promoting sports ethics and developing ethical codes as a behavioral guide for sports coaches. The present study is applied in purpose and  a mixed method; and the method of data collection is of field research.
Methods: To plan codes of ethics for sports coaches, an interview was conducted between 13 people (purposive sampling and snowball technique) from the coaches of sports teams of the Premier League, one and two soccer teams (especially ethical coaches), then a questionnaire extracted from the qualitative interview was required. 30 football coaches were selected. Finally, to determine the appropriateness of the proposed model, a 23-item questionnaire made by the researchers was given to some experts in the field of sports ethics for coaches, and the final model was presented.
Results: The findings showed that there are 6 main factors or ethical codes for coaches' sports ethics, which in order of factor loading includes factors related to attention and concentration with a factor load of 0.86 with the highest priority, factors related to justice and fair treatment with a factor load of 84 0.0, factors related to trustworthiness with a factor load of 0.83, factors related to care and responsibility and chivalry with a factor load of 0.70, factors related to technical competence with a factor load of 0.62 and factors related to beliefs and values With a factor load of 0.54, it is the sixth priority.
Conclusion: Finally, it is suggested that by considering the extracted factors as a practical model, a charter for the ethical codes of sports coaches should be compiled and introduced as a legal norm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coach ethics
  • sports ethics
  • chivalry
  • fair behavior
  • ethical codes