نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

2 استاد تربیت بدنی دانشگاه تهران

3 داانشگاه تهران

4 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jsm.2023.357410.3131

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، تبیین مدل آسیب‌شناسی جایگاه زنان در ورزش ایران بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش، اساتید و دانشجویان دکتری، مربیان و داوران بین‌المللی و ورزشکاران حرفه‌ای بود. نمونه‌گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود که تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در بخش کمی به صورت در دسترس انجام شد و بر اساس منابع معتبر که به ازای هر سوال 5 تا 10 نفر نمونه توصیه می‌شود، 394 نفر از افراد جامعه به‌صورت آنلاین در تکمیل پرسشنامه مشارکت داشتند. نحوه گردآوری اطلاعات بصورت میدانی و به‌طور‌ مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود که با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه 25 و نرم‌افزار LISREL نسخه 8/8 صورت گرفت. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که پس از تایید روایی صوری و روایی سازه(91/0=KMO)و نتیجه آزمون بارتلت(0001/0=p، 1/20107=2χ) مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: بر‌اساس تحلیل عاملی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی و تحلیل موازی مشخص شد که آسیب‌شناسی جایگاه زنان در ورزش ایران حاوی سه عامل اصلی ( محیطی، محتوایی و ساختاری) و 16 عامل فرعی است؛ همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با نرم‌افزار لیزرل نشان داد، همه بارهای عاملی از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند و بر اساس اولویت بندی ابعادمدل سه‌شاخگی بعد رفتاری و محتوایی در رتبه اول؛ بعدمحیطی در رتبه دوم و بعد ساختاری در اولویت سوم قرار دارند، لذا پیشنهاد می شود مسئولان ابتدا در زمینه محتوایی و رفتاری، سپس در بعدمحیطی و درنهایت دربعد رفتاری نسبت به ایجاد تغییرات اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of the position of women in Iranian sports

نویسندگان [English]

  • golrokh eyvazi kolsh 1
  • mahmood goodarazi 2
  • Amin Dehghan Ghahfarokhi 3
  • Ebrahim Alidoust Qahfarokhi 4

1 Employee of the General Department of Sports and Youth of Alborz Province

2 Professor of Physical Education, University of Tehran

3 University of Tehran

4 associate professor, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present research was to explain the pathological model of the position of women in Iranian sports.The statistical population of the research included all managers and employees of the Ministry of Sports, professors and doctoral students,coaches and international referees and professional athletes.Sampling in the qualitative part was purposeful, which continued until theoretical saturation was reached and in the quantitative part, it was done in an accessible manner and based on reliable sources, 394 people from the community participated in completing the questionnaire online.the method of data collection was field based and specifically based on the structural equation model which was done using SPSS version 25 software and LISREL version 8.8 software.The research tool included a researcher-made questionnaire that was used after confirming face validity and construct validity(KMO=0.91) and the result of Bartlett's test (p=0.0001, χ=20107/1).

FindingsBased on factor analysis through principal component analysis and parallel analysis, it was determined that pathology of women's position in Iranian sports contains three main factors (environmental content and structural) and 16 subfactors; Also, the results of the second-order confirmatory factor analysis with Lisrel software showed that all factor loadings have good explanatory powerand based on the prioritization of the dimensions of the threepronged model, the behavioral and content dimensions are in the first place;The environmental dimension is in the second place and structuraldimension is in the thirdpriorityso it is suggested that the officials first make changes in the content and behavior field,then in the environmental dimensionand finally in the behavioral dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural factors
  • content and behavioral factors
  • Environmental factors
  • women'
  • s sport
  • The position of women