نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی ، واحد اصفهان( خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحداصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.22059/jsm.2023.353302.3088

چکیده

مقدمه: بحران به عنوان یک اختلال فوق‌العاده در عملیات استاندارد شناخته می‌شود که ایمنی و موفقیت یک سازمان را تهدید می‌کند. تا قبل از وقوع بحران، این فرصت وجود دارد که با پیش‌بینی و مدیریت بحران‌های احتمالی، از برخی آسیب‌های جدی، پیشگری نمود. خلاء پیش‌بینی آگاهانه بحران‌ها در فوتبال‌حرفه‌ای ایران، به چشم می‌آید. از این رو هدف این مطالعه، ارائه مدل پیش‌بینی آگاهانه بحران در فوتبال‌حرفه‌ای ایران است.

روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع کیفی و با انتخاب رویکرد ساخت‌گرا از استراتژی داده‌بنیاد انجام گردید. داده‌های این پژوهش که ماهیتی اکتشافی- بنیادی داشت، از طریق نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله‌برفی و بر اساس مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی آشنا با بحث بحران در ورزش جمع‌آوری شد.

یافته ها: : اشباع‌نظری کدهای باز، شروع کدگذاری متمرکز است؛ پس از آن محورهای اصلی مشخص گردیدند. بدین‌صورت که بعد از حدود 197 جمله پیاده‌سازی شده از مصاحبه‌ها، بعد از حذف موارد تکراری، تعداد 121 مفهوم اولیه و مقوله در کدگذاری اولیه، سپس، 31 کد متمرکز بدست آمد و در نهایت در هفت کد محوری، مقوله‌های اصلی ارائه گردیدند.

نتیجه گیری: ریشه همه بحران‌های احتمالی که احتمال وقوع‌اشان در فوتبال‌حرفه‌ای ایران وجود دارد، باید مشخص گردد و پس از آن باید آسیب‌شناسی هر بحران با در نظر گرفتن اینکه دنیای امروزی، سرشار از عدم‌قطعیت‌های گوناگون، پیچیدگی فراوان، ابهامات بسیار و نوسان‌های غیرقابل کنترل است، انجام گیرد. پس از آن با تفکر پیش‌بینی آگاهانه، سناریوهای مختلف و مریوط به هر بحران، طراحی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Conscious Prediction Model of Crisis Professional Football in Iran

نویسندگان [English]

  • Rasool Nazari 1
  • Mehran Seirafian Baboldashti 2
  • GHASEM RAHIMI 2

1 Department of Sport Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Department of Sport Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Crisis is known as an extraordinary disorder in standard operations that threatens the safety and success of an organization. Before the crisis, there is an opportunity to prevent some serious damages by predicting and managing possible crises. The gap of conscious prediction of crises in professional football of Iran is clear. Therefore, the current study set to propose a model of conscious crisis prediction for professional football of Iran.

Methods: A qualitative study was conducted, selecting a constructivist approach of the Grounded Theory strategy. Exploratory-fundamental data were collected using targeted, snowball sampling technique based on in-depth semi-structured interviews with 19 experts of sports management familiar with sports crisis.

Results: Theoretical saturation of open codes is the beginning of centralized coding. Afterwards, the primary axes were identified, i.e. after transcribing about 197 sentences of the interviews and excluding duplicates, 121 primary concepts and categories were obtained in the initial coding, and then 31 centralized codes were obtained; finally, the main categories were presented in seven central codes.

Conclusion: The root of all possible crises likely to occur in Iran's professional football must be determined. Afterward, the pathology of crises should be indicated, taking into account that today's world is full of different uncertainties, abundant complexities, ambiguities, and uncontrollable fluctuations. Then, conscious prediction should be applied to design different scenarios associated with every crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rrisk
  • Prediction
  • Crisis management
  • Professional sports
  • Football