نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22059/jsm.2023.347170.3008

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه مدیریت اثر بحران اقتصادی بر حوزۀ ورزش با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) بود. هدف این پژوهش مطالعه مدیریت اثر بحران اقتصادی بر حوزۀ ورزش با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) بود. پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی و کمی ) است. در فاز اول روش تحقیق کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در فاز دوم روش کمی بر اساس مدل‌سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. جامعه آماری در هر دو بخش کیفی و کمی با توجه به خبره محور بودن رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، خبرگان تشکیل دادند. جامعه آماری تحقیق نیز شامل صاحب‌نظران اقتصادی در حوزه ورزش (مدیران سازمان‌های ورزشی، اساتید دانشگاهی با گرایش صنعت ورزش، صاحبان کسب‌وکار ورزشی) بود که مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه بود. روایی و پایایی داده‌ها مورد تأیید قرار گرفت. از دو روش تحلیل مضمون (نرم‌افزار مکس کیودی‌ای) و مدل‌سازی ساختاری تفسیری (نرم‌افزار اکسل) برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. 5 مضمون اصلی برای مدیریت اثر بحران اقتصادی ورزش کشور شناسایی‌شده است: 1. مدیریت بودجه‌بندی و هزینه‌ها؛ 2. مدیریت بازایابی؛ 3. ساختار سازمانی؛ 4. مدیریت منابع و 5. مدیریت منابع انسانی. این مضامین در مدل ساختاری تفسیری جایگذاری شدند. این مضامین در مدل ساختاری تفسیری جایگذاری شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an interpretive structural model for managing the effect of economic crisis on sports

نویسندگان [English]

  • Rasol Zabetian 1
  • Mohamad Reza Esmaeili 2
  • Zahra Haji Enzehaei 3
  • Jasem Manochehri 3

1 PhD Student in Sports Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Sports Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

TThe present study is of mixed type (qualitative and quantitative). In the first phase, the qualitative research method was performed using content analThe present study is of mixed type (qualitative and quantitative). In the first phase, the qualitative research method was performed using content analysis and in the second phase, the quantitative method was performed based on interpretive structural modeling. The present study is of mixed type (qualitative and quantitative). In the first phase, the qualitative research method was performed using content analysis and in the second phase, the quantitative method was performed based on interpretive structural modeling. The statistical population consisted of experts in both qualitative and quantitative sections due to the expertise of the interpretive structural modeling approach. The statistical population of the study also included economic experts in the field of sports (managers of sports organizations, university professors with a focus on the sports industry, sports business owners) who were interviewed. The measurement tool in the qualitative part of the interview was semi-structured and in the quantitative part was a questionnaire. The validity and reliability of the data were confirmed. Two methods of content analysis (Max COD software) and interpretive structural modeling (ISM) (Excel software) have been used to analyze the data. Five main themes have been identified for managing the effects of the country's sports economic crisis: 1. Management of budgeting and expenditures; 2. Recovery management; 3. Organizational structure; 4. Resource management and 5. Human resource management. These themes were embedded in an interpretive structural model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling
  • crisis management
  • sports
  • interpretive structure
  • designing