نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه هرمزگان ، بندرعباس، ایران

چکیده

مقدمه: اخیرا رویکرد اکوسیستم کارآفرینی جهت درک زمینه کارآفرینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. عناصر مختلفی برای ایجاد اکوسیستم‌های کارآفرینی برای توسعه صنعت ورزش وجود دارد لذا هدف مقاله حاضر دسته‌بندی عناصر قلمرو زیست‌بوم کارآفرینی ورزشی بود.
روش پژوهش: تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش کمی با انجام تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت جامعۀ مورد مطالعه به‌صورت هدفمند و متمرکز 20 نفر خبره انتخاب شد. در بخش کیفی پژوهش 58 عبارت استخراج شد که در قالب پرسشنامه‌ای از خبرگان خواسته شد اهمیت خود را از 1 تا 9 مشخص کنند.
یافته ها: نتایج نشان داد که الگوهای ذهنی خبرگان از زیست‌بوم کارآفرینی ورزشی دارای پنج بُعد شامل سیاست، حمایت، فرهنگ، سرمایه و بازار یا مشتریان است. تحلیل توزیع آماری نشان داد که می‌توان پنج الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت‌کنندگان تحقیق دربارۀ قلمرو زیست‌بوم کارآفرینی ورزشی شناسایی کرد که در مجموع حدود 61/86 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند.
نتیجه گیری: صنعت ورزش شبکه‌ای پیچیده از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها است که زیست‌بوم کارآفرینی ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهد. براساس ذهنیت مشارکت‌کنندگان در قلمرو حکمرانی ورزشی مؤلفه‌هایی چون حمایت صریح دولت، مشوق‌های قانونی، امتیازهای مالیاتی و ایجاد زیرساخت‌های ورزشی نقش مهمی در توسعۀ قلمرو زیست‌بوم کارآفرینی ورزشی دارند.
روش پژوهش: تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش کمی با انجام تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت جامعۀ مورد مطالعه به‌صورت هدفمند و متمرکز 20 نفر خبره انتخاب شد. در بخش کیفی پژوهش 58 عبارت استخراج شد که در قالب پرسشنامه‌ای از خبرگان خواسته شد اهمیت خود را از 1 تا 9 مشخص کنند.

یافته ها: نتایج نشان داد که الگوهای ذهنی خبرگان از زیست‌بوم کارآفرینی ورزشی دارای پنج بُعد شامل سیاست، حمایت، فرهنگ، سرمایه و بازار یا مشتریان است. تحلیل توزیع آماری نشان داد که می‌توان پنج الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت‌کنندگان تحقیق دربارۀ قلمرو زیست‌بوم کارآفرینی ورزشی شناسایی کرد که در مجموع حدود 61/86 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند.

نتیجه گیری: صنعت ورزش شبکه‌ای پیچیده از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها است که زیست‌بوم کارآفرینی ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهد. براساس ذهنیت مشارکت‌کنندگان در قلمرو حکمرانی ورزشی مؤلفه‌هایی چون حمایت صریح دولت، مشوق‌های قانونی، امتیازهای مالیاتی و ایجاد زیرساخت‌های ورزشی نقش مهمی در توسعۀ قلمرو زیست‌بوم کارآفرینی ورزشی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Classification of the Sports Entrepreneurial Ecosystem Dimensions

نویسندگان [English]

  • Fateme Negahdari 1
  • Kourosh Ghahreman Tabrizi 2
  • Ismaeil Sharifian 2
  • Hasan Biabani 3

1 Department of Sport Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

2 Department of Sport Management, Shahid Bahonar University, Kerman

3 Department of Management, University of Hormozgan, BandarAbbas, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Recently, the entrepreneurial ecosystem approach to understand the field of entrepreneurship has received
Introduction: Recently, the entrepreneurial ecosystem approach to understand the field of entrepreneurship has received much attention. There are various elements to create entrepreneurial ecosystems for the development of the sports industry, so the purpose of this article was to classify the elements of the ecosystem of sports entrepreneurship.
Methods: quantitative research data analysis was done by performing Q-type exploratory factor analysis using SPSS software. In the qualitative part of the research, 58 expressions were extracted, and the experts were asked to specify their importance from 1 to 9 in the form of a questionnaire.
Results: The results showed that the mental patterns of experts from the ecosystem of sports entrepreneurship have five dimensions including politics, support, culture, capital and market or customers. The statistical distribution analysis showed that five distinct mental patterns can be identified among the research participants about the realm of sports entrepreneurship ecosystem, which explains about 86.61% of the total variance.
Conclusion: The sports industry is a complex network of people, groups and organizations that affects the ecosystem of sports entrepreneurship. Based on the mentality of the participants in the realm of sports governance, components such as explicit government support, legal incentives, tax concessions, and the creation of sports infrastructure play important roles in development of the realm of sports entrepreneurship ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Ecosystem
  • Q methodology
  • Ecosystem of Sports Sports Industry
Rakham, E. Taei, H. & Riahi, P. Economic growth from the channel of entrepreneurship ecosystem. Faculty of Economic Sciences, Allameh Tabatabaee University, Tehran.2015.(Persian).
Ratten, V. & Ferreira, J. Entrepreneurship, innovation and sport policy: Implications for future research. Journal International Journal of Sport Policy and Politics, Journal International Journal of Sport Policy and Politics. 2017; 9(4), 575-577.
Ministry of Sports and Youth. Sixth program of economic, social and cultural development in the field of sport. Available at: http://www.msy.gov.ir Accessed 20 April 2019.)In Persian.