نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه ارزش‌گذاری رویدادهای ورزشی به یکی از حوزه‌های پژوهشی محبوب در جهان تبدیل شده است و هدف این پژوهش ارزش‌گذاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش پژوهش پیمایشی-توصیفی است و به شکل میدانی اجرا شد. جامعة آماری در بخش آزمون انتخاب تمامی ساکنان شهر اسفراین، مدیران، معاونان و کارشناسان ادارة کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی، ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، ادارات ورزش و جوانان در استان خراسان شمالی، هیأت کشتی استان خراسان شمالی و هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان خراسان شمالی بودند که 270 نفر به‌عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامة آزمون انتخاب استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی از آمار توصیفی و برای تحلیل داده‌ها از مدل لاجیت شرطی و همچنین برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار STATA15 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون انتخاب نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به‌ترتیب برای مشکلات زیست‌محیطی (50726 تومان)، بهبود تصویر مقصد گردشگری (49889 تومان)، تقویت ارزش‌های اخلاقی و معنوی (48082 تومان)، معضلات اجتماعی (34480 تومان)، پیوند سیاسی-نهادی (10902 تومان)، رشد و توسعۀ گردشگری (9804 تومان) و رشد و توسعۀ اقتصادی و زیرساختی (6259 تومان) بود.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی‌های زیادی در تعیین ارزش اقتصادی رویداد ورزشی کشتی با چوخه نقش دارند که لازم است مسئولان، متولیان و برگزارکنندگان این رویداد توجه ویژه‌ای را نسبت به این موارد داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic Valuation of Intangible Cultural Heritage: with Chookheh Wrestling Sport Event

نویسندگان [English]

  • Shahram Abdi 1
  • Mahdi Talebpour 1
  • Zahrasadat Mirzazadeh 1
  • Mohammad Ghorbani 2

1 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, the valuation of sport events has become one of the most popular fields of research in the world and the purpose of this study was economic valuation of with Chookheh wrestling sport event.
Methods: This study was applied in terms of objectives and a descriptive survey in terms of data collection which was conducted as a field study. The research population in choice experiment section consisted of all residents of the city of Esfarayen, directors, deputies and experts from the Sports and Youth General Directorates of Northern Khorasan Province, The Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism General Directorates of Northern Khorasan Province, Sports and Youth Offices in Northern Khorasan Province, Wrestling Committees of Northern Khorasan Province, Rural Sports and Local Native Games Committees in Northern Khorasan Province, totally 270 person were randomly selected as the sample. Descriptive statistics was used to analyze the demographic characteristics and conditional logit model was used to analyze the data and STATA15 software was used to analyze the data.
Results: The results of the choice experiment showed that the highest willingness to pay for environmental problems (50726 Tomans), improving the image of the tourist destination (49889 Tomans), strengthening moral and spiritual values (48082 Tomans), social problems (34480 Tomans), Political-institutional linkage (10902 Tomans), growth and development of tourism (9804 Tomans) and economic growth and development and infrastructure (6259 Tomans).
Conclusion: The findings showed that many attributes play different roles in determining the economic valuation of a with Chookheh wrestling sport event that the officials and organizers of this event need to pay special attention to these items.

کلیدواژه‌ها [English]

  • choice experiment
  • Chokheh wrestling
  • intangible cultural heritage
  • valuation
Araoz, G. F. (2008). World-heritage historic urban landscapes: Defining and protecting authenticity. APT bulletin, 39(2/3), 33-37.