نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ارائۀ مدل توسعۀ اخلاق حرفه‌ای دبیران تربیت بدنی بود. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد نظام‌مند نظریه داده‌بنیاد به انجام رسید.
روش پژوهش: جامعه آماری شامل استادان صاحب‌نظر و مجرب در حوزۀ پژوهش بود که به‌منظور نمونه‌گیری نیز از روش گلوله‌برفی بهره گرفته شد. ابزار و روش گردآوری داده، مصاحبه از نوع نیمه‌ساختاریافتة فردی بود، و اجرای مصاحبه‌ها تا اشباع نظری (13 مصاحبه) ادامه یافت. به‌منظور تحلیل داده‌ها از رویکرد نظام‌مند شامل سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بهره گرفته شد.
یافته‌ها: طی فرایند کدگذاری باز، در مجموع 506 کد مفهومی بدون در نظر گرفتن همپوشانی‌ها احصا شد و در گام بعد، 74 مفهوم مشترک براساس همپوشانی‌ها و تشابهات، 16 مقوله را شکل دادند. در نهایت در مرحلة کدگذاری محوری و انتخابی، مدل پارادایمی توسعۀ اخلاق حرفه‌ای دبیران تربیت بدنی با محوریت مقولة مرکزی توسعۀ فردی و سازمانی ترسیم شد.
نتیجه‌گیری: بررسی وضعیت، جایگاه و ارائة شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزش و پرورش و معلمان زیرمجموعة آن، می‌تواند به سیاستگذاران، مدیران و برنامه‌ریزان به‌منظور اتخاذ تصمیمات مناسب برای کاهش شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب اخلاق حرفه‌ای دبیران یاری رساند که در این مسیر شرایط علی، راهبردها، بسترها، شرایط مداخله‌گر و همچنین پیامدهای حاصل به تفکیک تبیین شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the Model to Develop the Professional Ethics of Physical Education Teachers

نویسندگان [English]

  • Batool Sheikhi 1
  • Mehdi Salimi 2
  • Hamid Zahedi 1

1 Department of Physical Education, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Isfahan, Iran.

2 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of research was to present a paradigm model to develop the professional ethics of schools’ physical education teachers.
 
Methods: This research was executed by qualitative method with systematic grounded theory (GT) approach. The population included the experienced professors in the field of study research who wereselected by using the snowball sampling method. The tools and methods for collecting the data were personal semi-structured interviews; and the interviews continued till the theoretical saturation point (13 interviews). To analyze the data, the systematic approach with three main steps of open coding, axial coding and selective coding was applied.
 
Results: During the open coding process, in total, 506 conceptual codes were obtained without considering the overlaps. In the next step, 74 common concepts formed 16 categories on the basis of overlaps and similarities. At last, in the axial and selective coding stages, the paradigm model of professional ethics among the physical education teachers was explained and outlines focusing on the central category of personal and organizational development were drawn.
 
Conclusions: Investigating the situation, status and offering of professional ethics indicators in education system and its teachers can help the policy-makers, managers and planners to make the appropriate decisions for filling the gap between the current status and desired status of teachers’ professional ethics. Within this path and in the present study, causative conditions, strategies, grounds, intervening conditions and the consequences were explained separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical backgrounds
  • organizational development
  • personal development
  • physical education teachers professional ethics
Moghadam A, Kamalian A, Oraei Yazadni B, Kord B, Aligholi Roshan S. (2016), Explaining and designing an entrepreneurial human resource management model: Grounded theory approach, Management improvement, 10(4): 123-157. (In Persian)
Obiora I F, Justus M, Chidiebere O. (2019), Mainstreaming Ethics in Higher Education Research Ethics in Administration, Finance, Education, Environment and Law, Education Ethics, 1(4). http://hdl.handle.net/20.500.12424/170667.
Pakdemirli A, Koca B. (2016), The importance of vocational ethics in paramedic education, Vocational ethic course for paramedics, Izmir turkey SHSweb of conference, 26: 1-3.
Salimi, M (2016), Professional ethics elements of General Physical Education teachers in colleges, The Journal of Ethics in Science and Technology, 11(2): 51-60. (In Persian)