نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد،ایران

2 گروه علوم ورزشی، دانشگاه سناباد، گلبهار، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل شاخص‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری خدمات در باشگاه‌های ایروبیک و آمادگی جسمانی شهر مشهد بود.
روش پژوهش: روش پژوهش، از نوع همبستگی و به لحاظ زمانی حال‌نگر بود و داده‌های آن به‌صورت میدانی جمع‌آوری شد. در ادامه، از پرسشنامۀ مبتنی بر تحقیقات نظری و دستار (1397) و پژوهش‌های زیلک (2009-2012) با هدف تعیین عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری در قالب 31 سؤال استفاده شد. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزارهای آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس. 22، اکسل 2010 و آموس تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که هشت عامل ویژگی‌ها و ساختار باشگاه، کارکردهای اجتماعی، ویژگی‌های شخصی فروش، کیفیت خدمات، سیاست‌های فروش، راهبردهای قیمت و تبلیغات، مدیریت مشتریان و عوامل وابسته به رقبا، تعیین و تأیید شدند. عوامل شناسایی‌شده، در مجموع، 96/65 درصد از واریانس را تبیین کردند، همچنین نمرۀ میانگین تمامی مؤلفه‌های قیمت‌گذاری، بیانگر وضعیت نسبی مطلوبی می‌باشد. با توجه به سهم واریانس برای هر یک از عوامل مستخرج، ویژگی‌ها و ساختار باشگاه، کارکردهای اجتماعی، ویژگی‌های شخصی مشتری و کیفیت خدمات، به‌ترتیب بالاترین اولویت را دارا بودند.
نتیجه‌گیری: با عنایت به یافته‌ها، توجه به عوامل تعیین‌کنندۀ قیمت‌گذاری، نظیر ویژگی‌ها و ساختار باشگاه می‌تواند تأثیر مثبتی بر جذب مشتری در باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک بگذارد و از این طریق علاوه‌بر توسعۀ سیاست‌های فروش، موجب مدیریت مطلوب نیازهای مشتریان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Indicators on Service Pricing in Fitness and Aerobic Sports Clubs

نویسندگان [English]

  • Vahid Saatchian 1
  • Zahra Seyyedi 2
  • Amin Dehghan Ghahfarokhi 3
  • Bahador Azizi 4

1 Department of Sport Science, Faculty of Human Science, International Imam Reza University, Mashhad. Iran

2 Department of Sport Sciences, Sanabad University, Golbahar, Iran

3 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, Tehran, University of Tehran, Iran.

4 Department of Motor Behavior and Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to analyze the effective indicators on service pricing in fitness and aerobic sports clubs in Mashhad.
Methods: The research method was correlational and chronological and its data were collected by a questionnaire. The questionnaire based on the research of Nazari and Dastar (2018) and Zilk (2009-2012) was used to determine the factors affecting pricing in the form of 31 questions. The obtained data were analyzed using statistical software in two parts: descriptive and inferential. For this SPSS 22, Excel 2010 and Amos software were used.
Results: The results of exploratory factor analysis showed that eight factors, characteristics and structure of the club, social functions, personal characteristics of sales, service quality, sales policies, pricing and advertising strategies, customer management and competitors' affiliates were identified and approved. The identified factors, in total, explained 65.96% of the variance, and the average score of all pricing components indicates a favorable relative status. According to the share of variance for each of the extracted factors, the characteristics and structure of the club, social functions, personal characteristics of the customer and the service quality, respectively, had the highest priority.
Conclusion: Considering the findings, paying attention to pricing determinants, such as the characteristics and structure of the club can have a positive effect on customer attraction in fitness and aerobics clubs, and in addition to developing sales policies, lead to optimal management of customer needs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fitness and aerobics
  • Loyalty
  • Marketing mix
  • Pricing
  • Sports clubs
Avlonitis, G. J., Indounas, K. A. (2005). "Pricing objmetectivs and pricing methods in the services sector". Journal of Services Marketing, 19(1), pp: 47-57. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/08876040510579398/full/html
Baker, T., Collier, D., Jayaraman, V. (2017). "A new pricing strategy evaluation model". International Journal of Operational Research, 29(3), pp: 295–316. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=84357
Beyk, H., Saatchian, V. (2019). "Application of color psychology in the marketing of fitness and aerobics clubs". Journal of Sport Management Studies, 11(54), pp: 33-50. (In Persian). https://doi.org/10.22089/smrj.2018.5093.1993
Dolgui, A., Proth, J, M. (2010). "Pricing strategies and models". Annual Reviews in Control, 34(1), pp: 101-110. https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2010.02.005
Foster, R, N. (2010). "Innovation: the Attacker’s Advantage". New York, NY: Summit Books, p: 121. https://www.amazon.com/Innovation-Attackers-Advantage-Richard-Foster/dp/0671622501
Ghazizadeh, M., Haddadi, M., Ahmadi, M. (2010). "Factors affecting the pricing and its role on increase in export". Bank and economy, 111, pp: 57-61. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/753122/
Heidari, G. (2008). "Resources’ pricing and informative services". Journal of library and information, 11(1), pp: 279-308. (In Persian). http://lis.aqr-libjournal.ir/article_43808.html
Indounas, K. (2018). "Market structure and pricing objectives in the services sector". Journal of Services Marketing, 32(7), pp: 792-804. https://doi.org/10.1108/JSM-03-2018-008
Jain, R, K., Martyniuk, A, O., Harris, M, M., Niemann, R, E., Woldmann, K. (2003). "Evaluating the commercial potential of emerging technologies". International Journal of Technology Transfer and Commercialization, 2(1), pp: 32-50. https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJTTC.2003.001800
Kyle, G. T., Kerstter, D. L., Guadagnolo, F. B. (2003). "Manipulating Consumer Price Expectations for a 10k Road Race". Journal of sport mangment, 17, pp:142-155. https://journals.humankinetics.com/view/journals/jsm/17/2/article-p142.xml
Lee, Y. H., Kang, J. H. (2011). "Designing ticket price strategies for professional sports teams using conjoint analysis". International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, pp: 124-137. http://www.dyane.net/linked/7.1.%20designing%20ticket%20price%20strategies%20for%20professional%20sports%20teams.pdf
Mahmoudi, A., Sajjadi, N., Goodarzi, M. (2015). "An investigation into the impact of quality of services and satisfaction on customers’ loyalty in sports clubs (bodybuilding and aerobics)". Journal of Sport Management, 7(1), pp: 31-51. (In Persian). https://doi.org/10.22059/jsm.2015.53644
Mehregan, M. R., Asgharizadeh, E., Safari, H. (2011). "Identification of Iranian Petrochemical Company's Approach in the Field of Competitive Potential Using Combined Structural Equation Modeling and Pair Comparative Logic Logic Hierarchy Process Analysis". Business Strategies-Daneshvar Behavior, l(47), p:225. (In Persian). http://journals.shahed.ac.ir/article_2199.html
Memari, J., Khabiri, M., Hamidi, M., Kazemnejad, A., Yadollahi, J. (2009). "Modeling and investigation into the efficiency of four-factor model of mixed marketing of Iran’s sport services industry". Journal of Sport Management, 1(2), pp: 133-280. (In Persian). https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/362954
Nath, P., Subramanian, N., Ramakrishnan, R. (2010). "The impact of marketing capability, operativia the capability and diversification strategy on performance: A resource-based view". Industrial Marketing Management, 39, pp: 317-329. https://shop.tarjomeplus.com/UploadFileEn/TPLUS_EN_2527.pdf
Nazari, M., Bahrinejad, R. (2012). "The effect of price satisfaction dimensions on customer loyalty in the Banking industry: the case study of Mellat Bank". Iranian Management Sciences Quarterly, 7(28), 131-153. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/125550/138
Nazari, M., Dastar, H. (2018). "Identification of Factors Affecting Overall Store Price Image (OSPI): A Meta Synthesis Approach". Journal of New Marketing Research, 8(1), p: 20. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=354272
Pitts, B. G., Stotlar, D. K. (2013). "Fundamentals of sport Marketing". p: 264. https://www.amazon.com/Fundamentals-Sport-Marketing-Brenda-Pitts/dp/193541240X
Saberi, A., Bagheri, G., Yazdani, H., Alidoost, E., Ghorbani, M. H. (2019). "Designing of Social Marketing Mix Model to Development of Sport for All". Quarterly Journal of Sport Development and Management, 8(2), pp: 1-22. DOI: 10.22124/JSMD.1970.3439  
Seifpanahi Shabani, J., Gharekhani, H., Naderi, F. (2018). "The Role of Sport Marketing Mix in Generating Revenue for Iranian Football Clubs". Annals of Applied Sport Science, 6(1), pp: 95-102. DOI: 10.29252/aassjournal.6.1.95
Shipley, D, D., Jobber, D. (2001). "Integrative pricing via the pricing wheel". Industrial Marketing Management, 30(3), p: 301. https://doi.org/10.1016/S0019-8501(99)00098-X
Shirzad, J. (2016). "Development of pricing model for body-building clubs’ services of Ardebil city". Master’s thesis, University of Mohaghegh Ardebili, p: 39. (In Persian). https://repository.uma.ac.ir/id/eprint/218/1/Javid%20Shirzad.pdf
Zielke, S. (2011). "Integrating Emotions in the Analysis of Retail Price Images". Psychology & Marketing, 28(4), pp: 330–359. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mar.20355