نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد، واحد همدان، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی توسعة سواد پژوهشی معلمان تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده از آینده‌پژوهی است. نوع تحقیق، کاربردی و ازنظر ماهیت، تحلیلی- اکتشافی است. جامعه آماری شامل اساتید منتخب آشنا باسواد پژوهشی، معلمان نخبه تربیت‌بدنی دارای تحصیلات دکتری و مدیران تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش بودند (24 نفر). شناسایی این افراد، از روش نمونه-گیری هدفمند استفاده گردید. این نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت تعداد 24 نفر به‌عنوان نمونه مشخص گردیدند. سپس 15 نفر از جامعه آماری بخش قبلی، جهت انجام تحلیل اثرات متقاطع اعلام آمادگی کردند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از روش‌های ترکیبی پنل خبرگان و اثرات متقاطع میک‌مک استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که به ترتیب، آموزش در خصوص موارد استفاده از سواد پژوهشی در امر تدریس تربیت‌بدنی، استفاده از روش‌های انگیزشی مناسب نظیر افزایش حقوق و مزایا، بهبود سطح رتبه‌بندی، ارائه لوح و تقدیرنامه، برپایی کارگاه‌های آموزشی به‌منظور توسعه سواد پژوهشی و تدوین برنامه کوتاه‌مدت، بلندمدت و استراتژیک به‌منظور توسعه سواد پژوهشی معلمان تربیت‌بدنی، از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه سواد پژوهشی معلمان تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش می‌باشد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که معلمان تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده سواد پژوهشی و تسلط بر امور، مدیریت بهتری بر فرآیند یاددهی یادگیری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Future research on the development of research literacy of physical education teachers of the Ministry of Education

نویسندگان [English]

  • Narges Bayat 1
  • Hamdi Ghasemi 2
  • Nazanin Rasekh 3

1 PhD Student in Sports Management, Azad University, Hamadan Branch, Hamadan, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Physical Education Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the development of research literacy of physical education teachers of the Ministry of Education using futures research. The type of research is applied and analytical-exploratory in nature. The statistical population included selected professors familiar with research literacy, elite teachers of physical education with doctoral education and directors of physical education (24 people). To identify these individuals, purposive sampling method was used. This sampling continued until the theoretical saturation was reached and finally 24 people were identified as the sample. Then 15 people from the statistical community of the previous section announced their readiness to perform cross-sectional analysis. To analyze the data, a combination of panel experts and Mikomak cross-effects were used. Findings showed that, respectively, training on the use of research literacy in physical education teaching, the use of appropriate motivational methods such as increasing salaries and benefits, improving the ranking level, presenting plaques and certificates, setting up a workshop In order to develop research literacy and formulate short-term, long-term and strategic plans for the development of research literacy of physical education teachers, educational programs are one of the most important drivers of the development of research literacy of physical education teachers of the Ministry of Education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ministry of Education
  • Futurology
  • Research Literacy
  • Development
  • Physical Education Teachers