نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، طراحی فرایند پرورش استراتژیست در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، نخبگان و متخصصان مرتبط با حوزه‌ی‌ ورزش، که از سوابق مدیریتی برخوردار بودند و با حجم نمونه 12 نفر به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کمی را کلیه مدیران کل و معاونان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور، تشکیل می‌دادند (305 نفر) که حجم نمونه 179 نفر با استفاده از جدول مورگان به‌صورت تصادفی خوشه‌ای گزینش گردیدند. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد با رویکرد ساختارگرایی برای تحلیل یافته‌ها استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کمی از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای اساتید و نیز روایی همگرا و واگرا با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی.‌ال.‌اس و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. در بخش کیفی مدل ارائه‌شده شامل 47 مؤلفه در کدگذاری اولیه بود که در 12 بعد و 3 مرحله به ترتیب (الزامات سازمانی، شایستگی‌های استراتژیست و شیوه‌های توسعه شایستگی‌های استراتژیست) طبقه‌بندی شدند. در بخش کمی نتایج نشان داد مدل ارائه‌شده دارای برازش مناسبی بود. طی کردن فرایند پرورش استراتژیست در چارچوب این مدل می‏تواند بر تدوین و اجرای موفق‌تر برنامه‌های استراتژیک در سازمان‌های ورزشی صحه گذاشته و مسیر تحقق مأموریت‌ها، اهداف سازمانی و رشد و تعالی سازمان‌های ورزشی را بهبود بخشیده و توسعه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design the process of strategist breeding in sports organizations using an exploratory mixed approach

نویسندگان [English]

  • faride taghipour jahromi 1
  • Masoud Naderian Jahromi 2
  • seyede Azra Mirkazemi 3

1 Sport Sciences Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 associate professor/ university of Isfahan

3 Assistant Professor University of Birjand

چکیده [English]

The aim of this study was to design the process of strategist breeding in sports organizations using an exploratory mixed approach. The statistical population in qualitative the part of the research was elites and specialists related to the field of sports who had managerial backgrounds and with a sample size of 12 people, interviews were conducted in a targeted manner until theoretical saturation was reached. The statistical population in the quantitative part included all general managers and deputies of general offices of sports and youth of the provinces and members of the faculty of sports management (305 people), the sample size of 179 people were clustered randomly. In the qualitative part, the grounded theory with constructivist approach was used. Structural equation modeling was used in the quantitative part. The content validity of the questionnaire was confirmed using the professors' opinions, as well as the convergent and divergent validity using Smart PLS software and the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha and hybrid reliability. The proposed model included 47 components in the initial coding, which were classified into 12 dimensions and 3 stages: (organizational requirements, strategist competencies and strategist competencies development methods). Results showed that the proposed model had a good fit. Following the process of strategist breeding in framework of this model can confirm the more successful formulation and implementation of strategic plans in sports organizations and the path of fulfillment of missions, organizational goals and improve and develop the growth and excellence of sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategist
  • Strategic thinking
  • Empowerment
  • Sports organizations
  • Talent management