نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، طراحی فرایند پرورش استراتژیست در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد آمیختة اکتشافی بود.
روش پژوهش: جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل نخبگان و متخصصان مرتبط با حوزۀ ورزش بودند، که از سوابق مدیریتی برخوردار بودند و با حجم نمونة 12 نفر به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه صورت گرفت. جامعۀ آماری در بخش کمی تمامی مدیران کل و معاونان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور بودند (305 نفر) که حجم نمونه 179 نفر با استفاده از جدول مورگان به‌صورت تصادفی خوشه‌ای گزینش شدند. در بخش کیفی از نظریۀ داده‌بنیاد با رویکرد ساختارگرایی برای تحلیل یافته‌ها استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای استادان و نیز روایی همگرا و واگرا با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد.
یافته‌ها: در بخش کیفی مدل ارائه‌شده شامل 47 مؤلفه در کدگذاری اولیه بود که در 12 بعد و 3 مرحله به‌ترتیب (الزامات سازمانی، شایستگی‌های استراتژیست و شیوه‌های توسعۀ شایستگی‌های استراتژیست) طبقه‌بندی شدند. در بخش کمی نتایج نشان داد مدل ارائه‌شده دارای برازش مناسبی بود.
نتیجه‌گیری: طی کردن فرایند پرورش استراتژیست در چارچوب این مدل می‌تواند بر تدوین و اجرای موفق‌تر برنامه‌های راهبردی در سازمان‌های ورزشی صحه بگذارد و مسیر تحقق مأموریت‌ها، اهداف سازمانی و رشد و تعالی سازمان‌های ورزشی را بهبود بخشد و توسعه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design the Process of Strategist Breeding in Sports Organizations Using an Exploratory Mixed Approach

نویسندگان [English]

 • Farideh TaghipourJahromi 1
 • Masoud Naderian Jahromi 2
 • Seyede Azra Mirkazemi 3

1 Department of Sport Management, Faculty of Sport Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Department of Sport Management, Faculty of Sport Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Department of Sport Management, Faculty of Sport Management, University of Birjand, Birjand, Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to design the process of strategist breeding in sports organizations using an exploratory mixed approach.
Methods: The statistical population in qualitative the part of the research was elites and specialists related to the field of sports that had managerial backgrounds with a sample size of 12 people. To do the research, interviews were conducted in a targeted manner until theoretical saturation was reached. The statistical population in the quantitative part included all general managers and deputies of general offices of sports and youth of the provinces and members of the faculty of sports management (305 people), the sample size of 179 people was clustered randomly. In the qualitative part, the grounded theory with constructivist approach was used. Structural equation modeling was used in the quantitative part. The content validity of the questionnaire was confirmed using the professors' opinions, as well as the convergent and divergent validity using Smart PLS software and the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha and hybrid reliability.
Results: The proposed model included 47 components in the initial coding, which were classified into 12 dimensions and 3 stages: (organizational requirements, strategist competencies and strategist competencies development methods). Results showed that the proposed model had a good fit.
Conclusion: Following the process of strategist breeding in framework of this model can confirm the more successful formulation and implementation of strategic plans in sports organizations and the path of fulfillment of missions, organizational goals and improve and develop the growth and excellence of sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Empowerment
 • Sports Organizations
 • Strategist
 • Strategic Thinking
 • Talent Management
 1. Amos, T. (2007). Strategic leadership: key driver for strategic implementation. Management Today, 23(4), 38-41.‏
 2. Angwin, D., Paroutis, S., & Mitson, S. (2009). Connecting up strategy: are senior strategy directors a missing link?California Management Review, 51(3), 74-94
 3. Ansef, H.I, McDonnell, E.J. (2012). Establishing strategic management”. Translation: Dr. Abdullah Zandieh, first edition. Tehran: Side. (In Persian)
 4. Asheghi, H., Gharamani, M., Gurchian, N. (2018). Identifying and Explaining the Dimensions, Components and Indicators in Competency Development for Banking Industry Managers. Quarterly Journal of Training and Development of Human Resources, 14(4), 57-76. (In Persian)
 5. Beygi, V., & Gholipour, A. (2016). Human resource development by means of personal development plan in project-based organizations.‏ (In Persian)
 6. Dortaj, F., Shariat, S., AbbasPour, A., Delavar, A., & Sadipour, E. (2017). Explaining and Presenting the Strategist training Model in The National Iranian Oil Company Based on Grounded Theory. Human Resource Management in Oil Industry, 9 (33),3-34. (In Persian)
 7. Dos Santos, M. (2016). 5 Skills You Need To Be a Strategist. Business and Marketing Strategy. Available at: (TheMarketingSite.com).
 8. Elyasi, G. M., Zaefarian, R., & Mafi, B. (2016). Identification of Learning Sources and Methods for Iranian Internet Entrepreneurs: Typology and Prioritization of Learning Methods. Journal of Information Technology Management, 8(2), 373-392.‏ (In Persian).
 9. Emadi, S., Amir Hosseini, S. E., & Hamidi, M. (2020). Developing a Strategic Plan for Human Resources Management at the Ministry of Sports and Youth. Journal of New Approaches in Educational Administration, 11(42), 1-26.‏ (In Persian)
 10. Ghaffarian, W., Kayani, Gh. (2008). Five commandments for strategic thinking. Tehran: Fara. (In Persian)
 11. Goldman, E. F., Scott, A. R., & Follman, J. M. (2015). Organizational practices to develop strategic thinking. Journal of Strategy and Management, 8(2), 155-175.
 12. Gohari, Z., Hamidi, M., Amir Hosseini, S. E., & Emadi, S. (2022). Designing a model for implementing the strategies of the Football Federation of Iran with a balanced scorecard method. Sport Management Studies, 14(71).‏ (In Persian)
 13. Goodarzi, M., Ghorbani, MH., Safari, HR. (2015). Identify and Developing the Model of Obstacles of Successful Implementation of Strategic Plan in Sport and Youth Ministry of Iran. Sports Management Studies. 31 (12), 13-32. (In Persian).
 14. Graetz, F. (2002). Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the complementarities. Management decision, 40(5), 456-462.‏
 15. Grant, R. M., & Baden-Fuller, C. (2018). How to develop strategic management competency: Reconsidering the learning goals and knowledge requirements of the core strategy course. Academy of Management Learning & Education,17(3), 322-38.
 16. Hambrick, D. Z., Oswald, F. L., Altmann, E. M., Meinz, E. J., Gobet, F., & Campitelli, G. (2014). Deliberate practice: Is that all it takes to become an expert? Intelligence, 45, 34-4.
 17. Hums, M. A., & MacLean, J. C. (2017). Governance and policy in sport organizations. Routledge.‏
 18. Jones, G. J., Edwards, M. B., Bocarro, J. N., Bunds, K. S., & Smith, J. W. (2018). Leveraging community sport organizations to promote community capacity: Strategic outcomes, challenges, and theoretical considerations. Sport Management Review, 21(3), 279-292.‏
 19. Keshavarz, L., FARAHANI, A., GHASEMI, H., & Akimardani, M. (2020). Compilation Indicators Assessment of Olympic Federations of the Country with Balanced Scorecard and Data Envelopment Analysis Approaches.‏ (In Persian)
 20. Khosravizadeh, E., Hamidi, M., Yadolahi, J., & Khabiri, M. (2012). Developing strategies and determining strategic situation of NOC of Islamic Republic of Iran. Sport Management and Development, 1(1), 11-25.‏ (In Persian)
 21. Ko, A. S. O., & Lee, S. F. (2000). Implementing the strategic formulation framework for the banking industry of Hong Kong. Managerial Auditing Journal.15, 469-477.
 22. Lashkar Bloki, M. (2016). Implementation of strategy, Step by step guide to implementing the strategy in action (Fourth Edition).Tehran: Ariana Ghalam Publications. (In Persian)
 23. MacLean, D., & MacIntosh, R. (2015). Planning reconsidered: Paradox, poetry and people at the edge of strategy. European Management Journal, 33(2), 72-78.‏
 24. Malek Akhlaq. I., Taleghani. M., Mehdizadeh, M. (2018). Strategy, strategist, new approaches to strategic management. Tehran: Alvandpooyan. (In Persian)
 25. Marashian, H., & Alidoust, E. (2019). Developing Strategic Plan of Khouzestan Sport and Youths Offices (Sport Sector). Sport Physiology & Management Investigations, 10(4), 43-63. (In Persian)
 26. Mirsafian, H. (2018). Role of Perceived Organizational Image on Staff's Change Management in Sport Organizations of Isfahan, with Mediating the Emotional Intelligence. Journal of Human Resource Management in Sport, 5(1), 101-115. (In Persian)
 27. Mitsakis, F. (2019). Modify the redefined: Strategic human resource development maturity at a crossroads. Human Resource Development Review, 18(4), 470-506.‏
 28. Mohseni, A., Tabesh, S., Zareian, H., Afsharnezhad, T. (2020). Investigating Relationship between Strategic Thinking and Organizational Change Capacity of Sport Managers in Mazandaran Province. Journal of Human Resource Management in Sport. 8 (2), 397-416. (In Persian)
 29. Nikdast, H., Razavi, S.O., &Amirnejad, S. (2022). Compiling the Structural Modeling of Barriers to Strategic Planning Implementation in Iranian Sport Federations. Strategic Studies on Youth and Sports. 21 (55), 147-164. (In Persian).
 30. Norzailan, Z., Yusof, S. M., & Othman, R. (2016). Developing strategic leadership competencies. Journal of Advanced Management Science, 4(1), 66-71
 31. Onibere, M., Ahmad, A., & Maynard, S. B. (2017). The Chief Information Security Officer and the Five Dimensions of a Strategist. In PACIS, 1-14.
 32. Pakzad, A (2015). The application of the data envelopment analysis model in evaluating the performance of the higher education system: a case study of the educational groups of Kerman Shahid Bahonar University .The 8th National Conference on Data Envelopment Analysis. 1-5. (In Persian)
 33. Peyman Far, MH., Elahi, A., Hamidi, M. (2012). Infrastructural barriers of the country's sports system in the implementation of strategic plans. The Socio-Cultural Research Journal of Rahbord, 1(3), 145-155. (In Persian)
 34. Rashid Lamir, A., Dehghan Ghahfarrokhi, A., & Rashid Lamir, A. (2014). The development of the strategic plan of sport and youth organization of khorasan razavi in sport and physical education section. Journal of Sport Management, 5(4), 179-198.‏ (In Persian)
 35. Ruhi Panah, A., Jajarmizadeh, M., Nikkar, M. (2012). Investigating the effect of dimensions of organizational intangible assets (social capital and intellectual capital) on knowledge management in water and sewage company of Yazd province (conference). Industrial and System Engineering National, 1 (3). (In Persian)
 36. Seyed Javadin, S. R., Sharifi, S.M., Rajih, H. (2008). The role of human resource development in achieving the vision of 1404 oil industry. Quarterly Journal of Management and Human Resources in the Oil Industry. 8(3), 77-100. (In Persian)
 37. Shahlaee Bagheri, J., Mazloomi Soveini, F., & Ghorbani, M. H. (2020). The Effect of Strategic Thinking Skills on the Effectiveness of Strategy Creation Process in Sport Federations. Journal of New Studies in Sport Management, 1(1), 45-52.‏
 38. Stamevska, E., & Stamevski, V. (2020). Decisions and skills of the strategic leaders. Economics and Management. 17(1),140-146.
 39. Stewart, G. L., & Brown, K. G. (2019). Human resource management. John Wiley & Sons.‏
 40. Stigter, M., & Cooper, C. L. (2014). Solving the strategy delusion: Mobilizing people and realizing distinctive strategies. Palgrave Macmillan.‏