نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران( نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران

چکیده

تحقیق حاضر باهدف ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان‌های تربیت‌بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی EFQM-DEA طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به ارزیابی عملکرد شاخه‌ها و سازمان‌های تربیت‌بدنی نیروهای مسح پرداخته‌شده است. جامعه آماری شامل 4 بخش تربیت‌بدنی در نیروهای مسلح شامل ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع بود. بدین‌صورت که هدف ارزیابی عملکرد این 4 بخش با استفاده از الگوی ترکیبی EFQM و DEA بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران، متولیان و کارشناسان تربیت‌بدنی نیروهای مسلح در سال 1400 به تعداد 2500 نفر تشکیل بودند. برای تعیین و تخمین حجم نمونه آماری تعداد 340 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که با توجه به روش‌های و شاخص‌های EFQM و DEA طراحی گردیده بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق حاضر نیز از روش DEA استفاده گردید. با توجه به نتایج مشخص گردید که تربیت‌بدنی نیروهای مسلح با نمره کارایی 413/1 بهترین عملکرد در حوزه تربیت‌بدنی در مقایسه با سایر سازمان‌های موردبررسی را داشتند. به‌صورت که نمره این سازمان در حوزه تربیت‌بدنی در شاخص‌های 9 گانه بیشتر از سایر سازمان‌های موردمطالعه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Physical Training Institutions and Organizations of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran Using the EFQM-DEA Combined Approach

نویسندگان [English]

  • Amar Torabi 1
  • Shahram Alam 2
  • Mohammad Sajadian 3
  • Amir Nadri 4

1 PhD Student in Sport Management,Department of Physical Education and Sport Sciences, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar,Iran

2 Assistant Professor,Department of Physical Education and Sport Sciences, Yadegar-e- Imam Khomeini(RAH) Shahre-Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran,Iran(Corresponding Author)

3 Assistant Professor,Department of Physical Education and Sport Sciences, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar,Iran

4 Assistant Professor,Department of Physical Education and Sport Sciences, Izeh Branch, Islamic Azad University, Izeh,Iran

چکیده [English]

The present study was designed and conducted to evaluate the performance of physical training institutions and organizations of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran using the combined approach EFQM-DEA. The present research method was a survey that evaluated the performance of branches and organizations of physical education of anointed forces. The statistical population included 4 sections of physical training in the Armed Forces, including the General Staff of the Armed Forces, the Army, the police and the Ministry of Defense. The purpose was to evaluate the performance of these 4 sections using the combined EFQM and DEA model. The statistical population of this study consisted of all managers, trustees and physical education experts of the Armed Forces in 1400 with 2500 people. To determine and estimate the statistical sample size, 340 people were identified as the research sample. The data collection tool in the present study included a researcher-made questionnaire that was designed according to the methods and indicators of EFQM and DEA. DEA method was used to analyze the data of the present study. According to the results, it was found that the physical training of the Armed Forces with an efficiency score of 1.413 had the best performance in the field of physical training compared to other organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • physical training
  • evaluation
  • armed forces
  • sports