نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی،دانشگاه غیردولتی، ایوانکی، سمنان، ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی، دانشگاه غیردولتی ایوانکی. سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این تحقیق، بررسی ارزش‌های ناملموس ورزش فوتبال در جامعه و رابطۀ آن با میزان تمایل به پرداخت به‌منظور میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر با رویکرد ارزیابی احتمالی بود.
روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل تمامی اقشار مردم استان‌های شمالی کشورند که به‌صورت خوشه‌ای و طبقه‌ای مراکز شهری سه استان تهران، گلستان، گیلان و در مجموع 1155 نفر به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ تمایل به پرداخت ویکر و همکاران (2016)، که دارای 15 سؤال است و 12 مؤلفۀ ناملموس ورزش را می‌سنجد، استفاده شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار استنباطی مانند رگرسیون لجستیک و رگرسیون لجستیک تشخیصی به‌منظور پیش‌ینی متغیرها استفاده شد.
یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که به‌طور کلی 49 درصد مردم جامعه، مقدار 245/69 تومان تمایل به پرداخت داشته اند. متغیرهای اعتبار، حس داشتن ورزشگاه و امکانات ورزشی، رضایت، موفقیت، انگیزۀ داشتن شیوۀ زندگی سالم، افتخار و شهرت، بیشترین و قوی‌ترین رابطۀ معنادار را با پیش‌بینی میزان تمایل به پرداخت دارند.
نتیجه گیری: مسئولان می‌توانند با به‌کارگیری امکانات و تجهیزات مناسب و مهیا کردن شرایط برای میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر، از بهبود تأثیرات توسعۀ ورزش در جامعه حمایت کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the intangible values of football in the community and the willingness to pay to host valid sporting events with a contingent valuation method

نویسندگان [English]

  • Massoud Jafari 1
  • Shahram Nazari 2
  • Kamran Eidipour 3

1 Eyvanekey Non-Governmental University. Semnan, Iran

2 Department of Physical Education, Farhangian University. Tehran, Iran

3 Department of Physical Education, yvanakey Non-Governmental University. Semnan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the intangible values of football in the community and the willingness to pay to host valid sporting events with a contingent valuation method.
Methods: The research method is descriptive correlation and is of the categories of the applied research. The statistical population of the study included all people in the northern provinces of Iran. The sampling method was clustering and stratified and the required information was collected by simple random sampling. The urban centers of three provinces of Tehran, Golestan, Guilan and a total of 1155 people were selected as a research sample. To collect information, Vicker et al (2016) willingness to pay questionnaire, which has 15 questions and measures 12 intangible components of exercise, was used. In order to analyze the data, inferential statistical methods such as logistic regression and diagnostic logistic regression were used to predict the variables.
Results: The findings showed that, in general, %49 of the population were willing to pay 69.245 tomans. The variables of credit, sense of stadium and sports facilities, satisfaction, success, motivation for a healthy lifestyle, honor, fame, have the most and the strongest significant relationship with predicting the willingness to pay.
Conclusion: Relevant officials can support the improvement of the effects of sports development in the community by using appropriate facilities and equipment and providing conditions for hosting prestigious sports events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contingent valuation method
  • event hosting
  • intangible effects
  • valuation
  • willingness to pay
 
Andam, Reza; Mehdizadeh, Rahimeh; Taghipour, Farideh (2013). »Investigating the effects of sporting events on the host community«. Contemporary research in sports management. 3 (6). 73-85. (In Persian).
Pitts, B. G., & Zhang, J. J. (2016). »Introduction: The WASM foundation stone. Global Sport Management: Contemporary Issues and Inquiries«, Routledge, London, 1st Edition, 3-17.
Zhang, J. J., Pitts, B. G., & Kim, E. (2017). »Introduction: sport marketing in a globalized marketplace«. Contemporary Sport Marketing: Global Perspectives, Routledge, London. 3-20.
Hallmann, K; Breuer, C. (2014). »The influence of socio-demographic indicators economic determinants and social recognition on sport participation in Germany«. European Journal of Sport Science, 14(1), 324-331.
Johnson, B.K. Mondello, M.J. & Whitehead, J.C. (2007). »The value of public goods generated by a national football league team«. Journal of Sport Management. 21(1):123-136.
Gratton, C. and Tice, A. (1989). »Sport participation and helth«; Leisure studies,8: 77-92.
Rowe, D. and P. Mcguirk. (2014). »Drunk for Three Weeks— Sporting Success and City Image«. International Review for the Sociology of Sport.34: 125–41.
BakKenbIill, L. Dilger, A. (2015). »The willingness to pay for a German Win of the 2014 FIFA World Cup in Barzi«l. Discussion paper of the Institute for Organisational Economics. Westfalische wilhelms-universitat Minster Institot for organization Schamhorststrabe. 5-7.
Carson, R. T. Flores, N. E. and Meade N. F. (2011). »Contingent Valuation: Controversies and Evidence«. Environmental and Resource Economics 19:173–210.
Walker, M. & Mondello, M. (2007). »Moving beyond economic impact: A closer look at the contingent valuation method«. International Journal of Sport Finance. 2: 149-160.
Castellanos, P. Garcıa. J. & Sanchez, J. (2011). »The willingness to pay to keep a football club in a city: How important are the methodological issues?« Journal of Sports Economics, 12(4): 464-486.
Humphreys, B. R. Johnson, B. K. Mason, D. S. & Whitehead, J. C. (2018). »Estimating the value of medal success in the Olympic Games«. Journal of Sports Economics, 19(3): 398–416.
Wicker, P. Whitehead, J. C. Johnson, B. K. & Mason, D. S. (2016). »Willingness-to-pay for sporting success of Football Bundesliga teams«. Contemporary Economic Policy. 34(3): 446–462.
Morgan, O. A. and J. C. Whitehead (2015). »Willingness to Pay for Soccer Player Development in the United States«. Journal of Sports Economics 19(2), 279- 296.
Willem I. J. de Boer, Ruud H. Koning, and Jochen O. Mierau. (2019).  »Ex Ante and Ex Post Willingness to Pay for Hosting a Large International Sport Event«. Journal of Sports Economics.1-18.
Brad, R.H. Bruce, K. J. Daniel. S. M. and John, C. W. (2018). »Estimating the Value of Medal Success in the Olympic Games«. Journal of Sports Economics, 19(3): 398-416.
Wicker, p. CWhitehead, j. S Mason, d and K Johnson, b. (2017). »Public support for hosting the Olympic Summer Games in Germany: The CVM approach«. Urban Studies Journal Limited 2016, Vol. 54(15) 3597–3614.
Wicker, P. & Coates, D. (2018). »Flame goes out: Determinants of individual support at the 2024 Hamburg Games referendum«. Contemporary Economic Policy. 36(2): 302–317.
Frick, B. & Wicker, P. (2017). »The value of alpine skiing to the Austrian population: A CVM study of the 2017 World Championships«. Managing Sport and Leisure, 22(6):414–427.
Walton, H. Longo, A. & Dawson, P. (2008). »A contingent valuation of the 2012 London Olympic Games«. Journal of Sports Economics. 9(3): 304-317.