نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط آموزش و توسعۀ سواد حرکتی دانش‌آموزان و ارائۀ الگوی پارادایمی توسعۀ سواد حرکتی است.
روش پژوهش: روش پژوهش، روش کیفی نظریۀ مبنایی (داده‌بنیاد) بوده و ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و جامعۀ پژوهش، 17 نفر از صاحب‌نظران تربیت بدنی و سواد حرکتی بودند. اعتبار و روایی روش تحقیق از طریق بازبینی توسط مشارکت‌کنندگان و مرور توسط خبرگان غیر شرکت‌کننده تأیید و برای تحلیل داده‌های از روش تحلیل محتوا استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که عامل اصلی آموزش و توسعۀ سواد حرکتی دانش‌آموزان، بسترسازی مناسبِ توسعۀ سواد حرکتی توسط متولیان امر ورزش در جامعه است که متأسفانه در جامعۀ ما به‌علت عوامل علّی، شرایط زمینه‌ای و مداخله‌ای ایجاد نشده است.
نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، اتخاذ راهبردهای عملیاتی از جمله استفاده از زمان اوقات فراغت دانش‌آموزان به‌منظور هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعۀ سواد حرکتی، ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های متولی ورزش و همچنین ارزشیابی، افزایش مهارت و انگیزۀ دبیران می‌تواند پیامدهای آموزش و توسعۀ سواد حرکتی و ایجاد سبک زندگی فعال دانش‌آموزان را حاصل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a paradigmatic pattern of physical literacy development in students

نویسندگان [English]

  • ALIREZA NASR ISFAHANI
  • hasan mohammadzade

Faculty of physical education and sport sciences. Urmia University, Urmia,

چکیده [English]

Introduction: The aim of the present study was to investigate the conditions of teaching and developing students' physical literacy.
Methods: the researchers presented a paradigmatic model of physical literacy development through qualitative method (Grounded Theory). The data collection tools, interviews and research community were 17 experts in physical education and physical education. The validity and reliability of the research method was confirmed by participant review and review by non-participating experts and the content analysis method was used to analyze the data.
Results: The results of the study proved that the main obstacle to the education and development of students' physical literacy is the lack of proper development of physical literacy by the authorities of sport in the society which unfortunately is caused by causal factors, underlying conditions and interventions in our society.
conclusion: Based on the results of this study, adopting operational strategies such as using leisure time for students to target and plan the development of physical literacy, coordinating between sport and evaluation organizations, enhancing the skills and motivation of teachers can have implications for education and promote the development of physical literacy and the creation of an active lifestyle for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical literacy
  • education and development
  • students
  • physical education classroom