نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از نظریه‌های مهم و کاربردی در زمینة یادگیری سازمان، نظریۀ ظرفیت جذب  است. هدف از این پژوهش توسعه و کاربست نظریۀ ظرفیت‌های جذب در کسب‌وکارهای ورزشی بود.
روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به روش کیفی انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته با ۲۴ نفر از مدیران و کارآفرینان صنعت ورزش جمع‌آوری شد. فرایند انجام مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای اعتباربخشی به فرایند تحقیق از راهبردهای همسوسازی، اعتباریابی پاسخ‌دهنده، و بررسی همتایان استفاده شد. داده‌ها در دو مرحله کدگذاری شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد الگوی بسط‌یافتة ظرفیت‌های جاذب شامل سه تم اصلی ۱. منابع کسب دانش، ۲. درک، تبدیل و به‌کارگیری دانش و ۳. عواید و پیامدهای توسعۀ دانش در کسب‌وکارهای ورزشی است. 
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد یک شرکت یا کسب‌وکار ورزشی می‌تواند توانایی‌های راهبرد، نوآورانه و بازاریابی خود را با ایجاد، ذخیره‌سازی و انتشار مؤثر دانش بهبود بخشد. بهره‌گیری از این نظریه به مدیران سازمان‌های ورزشی کمک می‌کند تا با جذب دانش جدید، ایده‌ها و ابداعات جدیدتری در خدمات و محصولات خود ارائه دهند و این امر از منظر برندسازی و اقتصادی به نفع سازمان و شرکت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and Application of the Theory of Absorptive Capacity in Sport Business

نویسندگان [English]

  • Eskandar Hossinpour 1
  • Mohsen Vahdani 2

1 Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Ghom, Iran.

2 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the important and practical theories in the field of organizational learning is the theory of absorptive capacity. The purpose of this research was to develope and apply the theory of Absorptive capacity in sport business.
Methods: The research was applied in terms of purpose. It was done qualitatively. Data was collected using semi-structured interviews with 24 managers and entrepreneurs in the sport industry. The interviewing process continued until theoretical saturation was reached. The researchers used triangulation, respondent validation, and peer examination strategies to validate the research process. The data was coded in two steps.
Results: The findings of the research showed that the expanded model of absorptive capacities includes three main themes: 1- sources of knowledge acquisition, 2- understanding, transformation and application of knowledge, and 3- benefits and consequences of knowledge development in sports business.
Conclusion: The findings of this research show that a sports company or business can improve its strategic, innovative and marketing capabilities by creating, storing and effectively disseminating knowledge. Taking advantage of this theory helps managers of sports organizations to provide new ideas and innovations in their services and products by absorbing new knowledge, and this will benefit the organization and the company from the point of view of branding and economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorptive capacity theory
  • Competitive advantage
  • Innovation
  • Knowledge management
  • Sport industry
Majdi, A. A., Teimouri, M., & Mirmohammad Tabar, S. A. (2018). Analyzing the Effective Factors in Organizational Learning: A Meta-Analysis of the Current Literature. Journal Of Social Sciences, 15(1), 21-50. https://doi.org/10.22067/jss.v15i1.53167 (In Persian)
Malekmahmoodi, v., mondalizadeh, z., & zohrevandian, k. (2022). The Effect of Innovation Capability on Innovative Performance of Sport Clubs [Research]. New Trends in Sport Management, 9(35), 29-44. http://ntsmj.issma.ir/article-1-1462-fa.html (In Persian)
Papi, m., Mondalizadeh, z., & zohrevandian, k. (2021). Determining the Strategies of Innovation in the Sport clubs Based on the Blue Ocean Approach. Sport Management Studies, 13(66), 207-234. https://doi.org/10.22089/smrj.2020.8425.2880 (In Persian)