نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران( پردیس فارابی)- دانشکده مدیریت و حسابداری

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش توسعه و کاربست نظریه ظرفیت های جذب در کسب و کارهای ورزشی بود.پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش کیفی انجام شد. داده ها با استفاده ازمصاحبه نیمه ساختاریافته با ۲۴ نفر از مدیران و کارآفرینان صنعت ورزش جمع آوری شد. برای اعتباربخشی به فرایند تحقیق از راهبردهای همسوسازی، اعتباریابی پاسخ دهنده ، و بررسی همتایان استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد الگوی بسط یافته ظرفیت های جاذب شامل سه تم اصلی ۱- منابع کسب دانش،۲- درک، تبدیل و بکارگیری دانش و ۳-عواید و پیامدهای توسعه دانش در کسب و کارهای ورزشی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد یک شرکت یا کسب و کار ورزشی می تواند توانایی های استراتژیک، نوآورانه و بازاریابی خود را با ایجاد، ذخیره سازی و انتشار موثر دانش بهبود بخشد. بهره گیری از این نظریه به مدیران سازمان های ورزشی کمک می کند تا با جذب دانش جدید، ایده ها و ابداعات جدیدتری در خدمات و محصولات خود ارائه دهند و این امر از منظر برندسازی و اقتصادی به نفع سازمان و شرکت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

development and application the theory of Absorptive capacity in sports business

نویسندگان [English]

  • eskandar hossinpur 1
  • mohsen vahdani 2

1 PhD in Sport Management, faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Ghom, Iran

2 assistant professor of sport management, University of Isfahan

چکیده [English]

The purpose of this research was to development and application the theory of Absorptive capacity in sports business. The research was applied in terms of purpose and qualitatively. Data was collected using semi-structured interviews with 24 managers and entrepreneurs in the sports industry. We used triangulation, respondent validation, and peer examination strategies for validate the research process. The findings of the research showed that the expanded model of absorptive capacities includes three main themes: 1- sources of knowledge acquisition, 2- understanding, transformation and application of knowledge, and 3- benefits and consequences of knowledge development in sports business. The findings of this research show that a sports company or business can improve its strategic, innovative and marketing capabilities by creating, storing and effectively disseminating knowledge. Taking advantage of this theory helps managers of sports organizations to provide new ideas and innovations in their services and products by absorbing new knowledge, and this will benefit the organization and the company from the point of view of branding and economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • competitive advantage
  • Absorptive capacity theory
  • knowledge management
  • sports industry