نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا (س)

2 گروه مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تدوین برنامه راهبردی بازاریابی خدمات ورزشی بخش خصوصی شهر تهران بود. این تحقیق با تشکیل شورای راهبردی متشکل از ارائه‌دهندگان خدمات ورزشی مستقر در شهر تهران، مدیران و متخصصان بازاریابی ورزشی در دانشگاهها و حوزه خدمات ورزشی شهر تهران و نمایندگان ذینفعان کلیدی (رسانه‌ها، حامیان مالی) انجام و به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مطالعات تطبیقی، فرم شناسایی باز عناصر برنامه راهبردی، تشکیل جلسات شورای راهبردی جهت تشخیص عوامل استراتژیک، پرسشنامه عوامل داخلی و خارجی، ماتریس عوامل داخلی و خارجی، ماتریس تعیین موقعیت استراتژیک بازاریابی خدمات ورزشی داخلی (LE) و ماتریس SWOT برای تدوین استراتژی‌های بازاریابی خدمات ورزشی شهر تهران استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، 16 نقطه قوت، 18 نقطه ضعف، 14 فرصت و 18 تهدید و موقعیت استراتژیک بازاریابی خدمات ورزشی بخش خصوصی شهر تهران، در موقعیت WT (ضعف درونی سازمان و تهدیدهای بیرونی) بدست آمد. بنابراین لازم است استراتژی‌های بازاریابی خدمات ورزشی شهر تهران به گونه‌ای تدوین شود که بتواند با استفاده مناسب از قوت‌ها و فرصت‌های موجود، از ضعف‌های سازمان کاسته و در جهت برخورد با تهدیدات محیطی پیش رو عمل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic planning for sports marketing of Private sector in Tehran

نویسندگان [English]

  • somaye Kwnany 1
  • maryam mokhtari dinani 1
  • Najaf Aghaei 2

1 Alzahra university

2 Department of Sport Management, Faculty of Physical education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was strategic planning for sports marketing of private sector in Tehran. This study was conducted by forming a strategic council consisting of sports service providers, managers and sports marketing specialists in Tehran universities, sports service marketing specialists, key representatives and stakeholders (media, sponsors) who were purposefully selected. Internal and external factors questionnaire, internal and external factors matrix, strategic positioning matrix of domestic sports services marketing and SWOT matrix were used to prioritize the marketing strategies of sports services in Tehran. Based on the obtained results, Strengths 16 items, weaknesses 18 items, opportunities 14 items, threats 18 items., The strategic position of marketing sports services in Tehran was obtained in the position of WT (internal weakness of the organization and external threats). Therefore, it is necessary to formulate marketing strategies for sports services in Tehran in such a way that it can use the existing strengths and opportunities to reduce the weaknesses of the organization and act in order to deal with the environmental threats ahead. For this purpose, it is suggested that strategies to increase support for the maximum presence of sponsors by emphasizing on securing, and attracting investment, and providing appropriate, uniform and quality sports

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Private sector
  • Sports Services
  • Strategic Marketing
  • WT