نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد تهران مرکز

3 هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده

فروش کالاهای منتسب به باشگاه یکی از شیوه‌های روبه‌رشد درآمدی سازمان‌های ورزشی است. ، هدف تحقیق شناسایی عوامل موثر بر فروش کالاهای تجاری در باشگاه‌‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داده‌‌بنیاد) بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند بود. پس از 13 مصاحبه با متخصصان فوتبال، کدها به اشباع نظری رسیدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت همزمان و با استفاده از رویکرد استراس- کوربینی صورت گرفت. با انجام فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) در نهایت تعداد 261 کد اولیه غیرتکراری بدست آمد که در قالب 67 مفهوم و 25 مقوله طبقه بندی شد. نتایج بیان داشت فروش محصولات تجاری باشگاه‌‌های لیگ برتر فوتبال ایران موجب می‌‌شود تا باشگاه‌‌ها بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند و فعالیت‌‌های اقتصادی خود را رونق دهند. توجه به منابع اطلاعاتی و انسانی همراه با عناصر مرتبط با بازاریابی و نیازسنجی واقعی از راهبردهای تحقیق در فروش کالاهای تجاری هستند. نتایج تحقیق میتواند اطلاعات مفیدی را برای مدیران فوتبال در سطوح خرد، میانی و ارشد جهت توسعه ظرفیت‌‌های مختلف باشگاه و رشد درآمد داشته باشد. به فدراسیون فوتبال پیشنهاد می‌‌شود فروش کالاهای تجاری را به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی باشگاه ها در نظر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Factors on Commercial Products Sale in Iran Football Premier League Clubs

نویسندگان [English]

  • mohsen esmaeili 1
  • kaveh mirani 2
  • shahab bahrami 3

1 sport science research institute

2 , Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Kermanshah azad university

چکیده [English]

Selling goods attributed to the clubs is one of the ways in which sports organizations increase their income. So, the purpose of this study was to identify the factors affecting the sale of commercial goods in Iranian Premier League clubs. The research method was qualitative (grounded theory). The data collection tool was through in-depth and semi-structured interviews. After conducting 13 interviews with football experts, the codes reached theoretical saturation. Data were analyzed simultaneously using the Strauss-Corbin approach. By performing a three-step coding process (open, axial and selective), 261 non-duplicate initial codes were obtained, which were classified into 67 concepts and 25 categories. The results showed that the sale of clubs commercial goods in Iranian Football Premier League will enable the clubs to earn more income and boost their economic activities. Paying attention to information and human resources along with elements related to marketing and real needs assessment are research strategies in selling commercial goods. The research results can provide useful information for football managers at the micro, middle and macro levels to use the various capacities of the club and increase the club's revenue. According to the obtained results it is recommended to Football Federation and the League Organization to hold training workshops for football club marketers in the field of selling clubs’ products, in order to provide the condition to increase the clubs’ income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branding
  • Promotion
  • Store
  • Football
  • Fan
  • Product