نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: فروش کالاهای منتسب به باشگاه یکی از شیوه­های روبه­رشد درآمدی سازمان­های ورزشی است. از اینرو، هدف تحقیق شناسایی عوامل موثر بر فروش کالاهای تجاری در باشگاه‌‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش پژوهش: روش تحقیق کیفی (نظریه داده‌‌بنیاد) بود. ابزار جمع­آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند بود. پس از انجام 13 مصاحبه با متخصصان رشته فوتبال، کدها به حد اشباع نظری رسیدند. تجزیه و تحلیل داده­ها به صورت همزمان و با استفاده از رویکرد سیستماتیک صورت گرفت.
یافته ها:  با انجام فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) در نهایت تعداد 261 کد اولیه غیرتکراری بدست آمد که در قالب 67 مفهوم و 25 مقوله طبقه بندی شد. نتایج بیان داشت فروش محصولات تجاری باشگاه‌‌های لیگ برتر فوتبال ایران موجب می‌‌شود تا باشگاه‌‌ها بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند و فعالیت‌‌های اقتصادی خود را رونق دهند. توجه به منابع اطلاعاتی و انسانی همراه با عناصر مرتبط با بازاریابی و نیازسنجی واقعی از راهبردهای تحقیق در فروش کالاهای تجاری هستند.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق میتواند اطلاعات مفیدی را برای مدیران فوتبال در سطوح خرد، میانی و ارشد جهت توسعه ظرفیت‌‌های مختلف باشگاه و رشد درآمد داشته باشد. به فدراسیون فوتبال پیشنهاد می‌‌شود فروش کالاهای تجاری را به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی باشگاه ها در نظر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Commercial Products Sale on Iran Football Premier League Clubs

نویسندگان [English]

  • Mohsen Esmaeili 1
  • Kaveh Mirani 2
  • shahab bahrami 3

1 Department of Sport Management, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Introduction: Selling goods attributed to the clubs is one of the ways in which sports organizations increase their income. So, the purpose of this study was to identify the factors affecting the sale of commercial goods on Iranian Premier League clubs.
Methods: The research method was qualitative (grounded theory). The data collection tool was through in-depth and semi-structured interviews. After conducting 13 interviews with football experts, the codes reached theoretical saturation. Data were analyzed simultaneously using the Systematic approach.
Results: By performing a three-step coding process (open, axial and selective), 261 non-duplicate initial codes were obtained, which were classified into 67 concepts and 25 categories. The results showed that the sale of club commercial goods in Iranian Football Premier League will enable the clubs to earn more income and boost their economic activities. Paying attention to information and human resources along with the elements related to marketing and real needs assessment are research strategies in selling commercial goods.
Conclusion: The research results can provide useful information for football managers at the micro, meso and macro levels to use the various capacities of the clubs and increase their revenue. The Football Federation is advised to consider the sale of commercial goods as one of the evaluation criteria in order to encourage football clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Club
  • Sale
  • Store
  • Football
  • Product
Blut, M., Teller, C., & Floh, A. (2018). Testing Retail Marketing-Mix Effects on Patronage: A Meta-Analysis. Journal of Retailing, 94(2), 113-135. doi:https://doi.org/10.1016/j.jretai.2018.03.001