نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی

2 مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقای سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برندسازی مشترک در ورزش ایران بود. روش تحقیق به صورت کیفی و از نوع نظریه‌پردازی داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، کارشناسان و خبرگان و فروشندگان برندهای معتبر بود که سابقه آن‌ها به عنوان افرادی که تجربه زیسته کافی دارند انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و دردسترس بود و نمونه آماری تا اشباع نظری محقق ادامه پیدا کرد(3+23). روش گردآوری داده‌ها به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک کدگذاری سه مرحله‌ای(باز، محوری، گزینشی) استفاده شد. برای سازماندهی متن مصاحبه‌ها و تحلیل از نرم افزار تحلیل داده‌های کیفی ان ویوو نسخه 10 استفاده شد. یافته‌ها طبق الگوی 6c (شرایط علی، زمینه، شرایط مداخله‌گر، راهبردها، پیامدها) استخراج شد. تئوری سیگنالینگ جهتی را برای ارزیابی مبادلات تجاری ورزشی در میان فرآیندهای تصمیم گیری مصرف کنندگان ارائه می‌دهد. نتایج نشان داد که تناسب برند و تبلیغات و نقش رسانه‌ها عامل‌هایی تعیین کننده هستند که برآیند این اعمال به جذب مشتری می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a co- branding model in Iranian sports

نویسندگان [English]

  • Sardar Mohammadi 1
  • Hossein abdolmaleki 2
  • siros ghehremanio 3

1 university of Kurdistan

2 Clinical Care and Health Promotion Research Center, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 2. PhD student in Sports Marketing Management, Kurdistan University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to design a common branding model in Iranian sports. The research method was qualitative and based on data theorizing. The statistical population of the present study included university faculty members, experts, and sellers of reputable brands whose backgrounds were selected as people with sufficient life experience. The sampling method was purposeful and available and the statistical sampling continued until the researcher's theoretical saturation (23 + 3). The data collection method was semi-structured interview. Three-step coding technique (open, axial, selective) was used to analyze the data. NViVO quality 10 software was used to organize the text of the interviews and analysis. Findings were extracted according to model 6c (causal conditions, context, intervening conditions, strategies, consequences). Signaling theory provides a way to evaluate sports business exchanges among consumer decision-making processes. The results showed that the relevance of the brand and advertising and the role of the media are the determining factors that result in these actions to attract customers

کلیدواژه‌ها [English]

  • joint branding
  • sports
  • quality analysis
  • advertising
  • brand fit