نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های بالینی و ارتقای سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برندسازی مشترک در ورزش ایران بود. روش تحقیق به‌صورت کیفی و از نوع نظریه‌پردازی داده‌بنیاد بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، کارشناسان و خبرگان و فروشندگان برندهای معتبر بود که سابقۀ آنها به‌عنوان افرادی که تجربۀ زیستۀ کافی دارند، انتخاب شدند.
روش پژوهش: روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و در دسترس بود و نمونۀ آماری تا اشباع نظری محقق ادامه پیدا کرد (3+23). روش گردآوری داده‌ها به‌صورت مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک کدگذاری سه‌مرحله‌ای (باز، محوری، گزینشی) و برای سازماندهی متن مصاحبه‌ها و تحلیل از نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی ان ویوو نسخۀ 10 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها طبق الگوی 6c (شرایط علی، زمینه، شرایط مداخله‌گر، راهبردها، پیامدها) استخراج شد. تئوری سیگنالینگ جهتی را برای ارزیابی مبادلات تجاری ورزشی در میان فرایندهای تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که تناسب برند و تبلیغات و نقش رسانه‌ها عامل‌هایی تعیین‌کننده هستند که برایند این اعمال به جذب مشتری می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Co- Branding Model for Sports in Iran

نویسندگان [English]

  • Sardar Mohammadi 1
  • Hossein Abdolmaleki 2
  • Siros Ghehremanio 1

1 Department of Sport Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran

2 Department of Sport Management, Clinical Care and Health Promotion Research Center, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of this research was to design a common branding model for sports in Iran. The research method was qualitative and data-driven theory building. The study population included university faculty members, experts, reputable brand sellers who were selected based on their sufficient lived experience as individuals.
Methods: The sampling method was purposive and accessible, and the sample size continued until theoretical saturation was reached (3+23). Data collection was done through semi-structured interviews. The data was analyzed using a three-stage coding technique (open, axial, selective). The NVivo 10 qualitative data analysis software was used for organizing the interview texts and analysis.
Results: The findings were extracted based on the 6C model (context, background, intervention conditions, strategy, consequences). Signaling theory provides a direction for evaluating sports commercial transactions among consumer decision-making processes.
Conclusion: The results showed that brand fit, advertising, and media role are determining factors that lead to customer attraction. It is worth noting that the text is about sports marketing, so the translation should be done with this in mind

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co- Branding
  • Qualitative Analysis
  • Sport Advertising
  • Sport